Skydda barn mot tobaksrök

Barn behöver skyddas mot tobaksrök. Barn är särskilt känsliga för tobaksrök och löper därför högre risk för att drabbas av rökningens negativa konsekvenser.

Alla barn har enligt Barnkonventionen rätt att växa upp i en hälsosam miljö. Barn är särskilt känsliga för passiv rökning, även i fosterstadiet, eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och deras luftvägar är trängre.

Många barn i Sörmland utsätts för tobaksrök i hemmet. Barnhälsovården Sörmland genomför ett systematiskt hälsofrämjande arbete med insatser till alla föräldrar där samtal om hur barn påverkas av tobaksrök är en naturlig del. Därigenom kan föräldrar också hänvisas till primärvården för stöd med tobaksavvänjning. Barnhälsovården Sörmland tar varje år fram en årsrapport där vi kan följa statistik om hur barn utsätts för tobaksrök.

Barn som utsätts för tobaksrök löper bland annat ökad risk för:

  • plötslig spädbarnsdöd,
  • öroninflammation,
  • upprepade luftvägsinfektioner
  • och astmasymtom.

Därför behöver barn skyddas från tobaksrök.

Material Skydda barn mot tobaksrök

Vi har tagit fram materialet Skydda barn mot tobaksrök som är tänkt att användas för diskussion och reflektion om passiv rökning. Syftet är att skapa medvetenhet och stärka föräldrar och blivande föräldrar i att skydda barnet från passiv rökning och att skapa förutsättningar för att barnet får möjlighet att växa upp i en hälsosam miljö.

Materialet kan användas för erfarenhetsutbyte i föräldragrupper eller vid enskilda möten med föräldrar.

Uppdaterat: 30 oktober 2023
DF5Z