Social hållbarhet

Region Sörmland arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Här presenteras styrdokument för arbetet och några exempel på hur detta arbete sker.

Styrdokument för hållbarhet i Region Sörmland

Hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsprogram 2019-2023

Screening av social hållbarhet

Läs mer om Folktandvården Sörmland AB som var först ut att genomlysa sin verksamhet.

ANDTS förebyggande arbete

I Sörmland finns länssamordningsgruppen Drogram för det ANDTS-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). I gruppen deltar tjänstepersoner från regionen, länets kommuner, Polisen, Södermanlands läns Nykterhetsförbund, CAN, NTF och länsstyrelsen som samordnar arbetet.

En regional strategi med åtgärdsprogram för ANDT arbetet för 2018-2021 finns i länet.

I dec 2020 publicerades rapporten, ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuneren som är en kunskapssammanställning och lägesbild.

Mer information och publicerade rapporten finns på länsstyrelsens webbsida.

Barnfetma

Förekomsten är av övervikt och fetma hos barn i Sörmland är den tredje högsta i landet. Barn- och ungdomsfetma leder till både fysiskt och psykiskt lidande. Det är också en riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder och förkortad livslängd. Region Sörmland arbetar för att minska förekomst av fetma bland sörmländska barn och ungdomar. Kan du bidra? Kontakta oss!

Läs mer om arbetet för att minska barnfetma

Barnrättspiloter

I Region Sörmland finns barnrättspiloter som är regionanställda med fördjupad kunskap om barn och deras rättigheter. Piloten ska stötta sin chef och sina arbetskamrater med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter till vardagsnära arbetssätt. Barnrättspiloten utses av chef och idag finns mer än 250 aktiva piloter.

Läs mer om Region Sörmlands modell för arbetet med barnrättspiloter

Befolkningsundersökningar Liv & Hälsa ung, Liv & hälsa

Region Sörmland genomför regelbundet olika befolkningsundersökningar både till unga och vuxna. Resultaten från undersökningarna används bland annat som planerings- och kunskapsunderlag i landstinget och för att vidareutveckla länets folkhälsoarbete.

Läs mer om Liv & Hälsa ung och Liv & hälsa - regionens befolkningsundersökningar

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig del i folkhälsoarbetet. Det innebär att vi både stärker hälsa och förebygger sjukdomar. Förhållningssätt, bemötande och förändringar av levnadsvanor är centrala områden för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varje del i hälso- och sjukvården har sitt ansvar. Arbetet sker även i samverkan med andra aktörer i länet.

Region Sörmland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Det innebär att befolkning, patienter och anställda i länet ska erbjudas möjligheter till hälsofrämjande insatser för att nå bättre hälsa. Läs mer på HFS nätverkets hemsida

Hälsofrämjande skolutveckling

Skolan är en av de viktigaste hälsofrämjande arenorna för barn och unga. Mycket av ungas värderingar, beteenden och kunskap grundläggs under uppväxtåren. En skola som kan ge unga stöd och motivation i skolarbetet, så att de går ut skolan med godkända betyg, är troligen den bästa investering ett samhälle kan göra för att skapa god hälsa för ungdomen – nu och i vuxenlivet. Förutom den samhälleliga vinsten så är det en rättighet för barnet att få utbildning, må bra samt få förutsättningar att utöva sin rätt till delaktighet och inflytande.

Läs mer om Region Sörmlands stöd för hälsofrämjande skolutveckling

Normverktyget

Region Sörmland har tagit fram "Normverktyget" som kan användas för att hålla samtalet om normer och värderingar levande på arbetsplatser. 

Psykisk hälsa - trygga och goda uppväxtvillkor

En rapport som handlar om vad samhället kan göra för att fler unga ska må bättre, hur vi ökar motståndskraften mot psykisk ohälsa och sjukdom. Rapporten beskriver vilken effekt samhällets vanligaste byggstenar har på barn och ungas psykiska hälsa. I rapporten presenteras också förslag på generella angreppssätt för att öka dessa byggstenars hälsofrämjande förmåga.

Trygga och goda uppväxtvillkor - en grogrund för psykisk hälsa

Skydda barn mot tobaksrök

Ett material framtaget av Region Sörmland som kan användas i samtal och diskussion om hur vi kan skydda barn mot tobaksrök. Materialet innehåller en film, informationsblad på olika språk, diskussionsfrågor och affischer.

Sörmlands Folkhälsonätverk

Nätverk för tjänstepersoner som arbetar med strategiskt folkhälsoarbete och som leds av regionen.  Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte, bidra till kunskapsspridning och utgöra en länk mellan lokal och regional nivå i Sörmland. Gruppen träffas fyra gånger per år och består av representanter från kommuner, länsstyrelsen, sörmlandsidrotten och regionen.

Samarbete för hälsa, inkludering och framtidstro. Barn och unga 0-25 år i Sörmland

Konferens som genomfördes 21 januari 2020. 

Länk till dokumentation

Uppdaterat: 10 januari 2022
Q4E5