Liv & Hälsa ung

Hur mår våra sörmländska barn och ungdomar, egentligen? Den frågan blev 2001 starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars levnadsvanor, livsvillkor och hälsa. 2004 genomfördes den första undersökningen och nu planerar vi för den sjunde som genomförs 2020.

Liv & Hälsa ung

Metod och genomförande

Liv & Hälsa ung är en totalundersökning, det vill säga att alla elever, i aktuella årskurser, får möjlighet att delta i undersökningen. 2020 genomförs undersökningen veckorna 9–11 och riktas till samtliga elever i grundskolans årskurs 7 och 9 och gymnasieskolans årskurs 2. En enkät finns också för elever på särskolan (ej träningsskola) årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet. Eleverna besvarar enkäten under skoltid och svaren kan inte kopplas till en enskild elev. Vi hoppas att många skolor vill delta och att svarsfrekvensen blir hög även i 2020 års undersökning.

Enkäter

2017

2014

2011

2008

 

Publikationer

Rapport (pdf-fil)

I denna översikt redovisas uppgifter från Liv & hälsa ung undersökningarna i Sörmland för åren 2004-2017.

Rapportserie Mår alla bra? (pdf-fil)

Rapportserie från Liv och hälsa ung-undersökningen 2017 i Mellansverige. Skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi i nionde klass.

Kommunåterkoppling (pdf-fil)

Redovisar ett urval av en kommuns och och länets resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa ung 20017.

Länsresultat (pdf-fil)

Power Point

Vill du ta del av älder enkäter och rapporter så hör av dig till oss via vår funktionsbrevlåda.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa ung så kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 4 december 2019
ZJ1V