Liv & hälsa

Sedan år 2000 genomför Region Sörmland regelbundet folkhälsoundersökningen Liv & hälsa bland vuxna. Under våren 2022 genomfördes den för sjätte gången. Resultaten används bland annat i Regionens arbete med att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Sörmland.

Liv & hälsa 2022

Om undersökningen

Undersökningen ger kunskap om den vuxna befolkningens hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och vårdkontakter. Detta gör att vi kan visa på hur hälsan och dess bestämningsfaktorer förändras över tid. Liv & hälsa 2022 innehåller några nya frågeområden, till exempel frågor om coronapandemin.

Liv & hälsa är en urvalsundersökning och enkäten skickades till drygt 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år eller äldre i Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län (CDUST) under 2022. Sammanlagt svarade 35 169 personer på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på närmare 45 procent.

Drygt 14 600 sörmlänningar fick frågan om att delta i undersökningen, av dessa deltog 6 354, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent.

De första resultaten från 2022 års undersökning presenteras i rapporten Liv & hälsa i Mellansverige, i början av 2023. Fler resultat kommer att publiceras löpande under året.

Enkät

Frågor och svar om Liv & hälsa undersökningen 2022 (ny sida)

Liv & hälsa 2017

Enkäter

Publikationer

Hälsa på lika villkor 2021

I februari 2021 fick 120 000 personer i Sverige, varav cirka 9 000 sörmlänningar, en inbjudan om att delta i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Frågorna i enkäten handlade om hälsa och livsvillkor och undersökning hade även flera frågor som handlade om den pågående covid-19 pandemin. Enkäten skickades ut till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Här presenteras resultat från Hälsa på lika villkor 2021

 

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 16 december 2022
H3CU