Liv & hälsa

Sedan år 2000 har Region Sörmland regelbundet genomfört befolkningsundersökningen Liv & hälsa i den vuxna befolkningen. Arbetet sker i samarbete med regionerna i Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro. Den senaste undersökningen genomfördes 2017 och nästa planeras till 2022.

I år samarbetar Region Sörmland med Folkhälsomyndigheten i den nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. I årets undersökning fokuseras extra på covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Liv & hälsa 2017

Metod och genomförande

I 2017 års undersökning gavs 78 000 invånare, varav nära 15 000 i Sörmland, möjlighet att svara på frågor om sin hälsa, sina levnadsvanor och livsvillkor samt om sina vårdkontakter.
För första gången skickas tre olika enkäter ut. Frågorna är anpassade till de tre åldersgrupperna 18–29 år, 30–69 år samt gruppen 70 år och äldre. Formulären är kortare än de tidigare versionerna av Liv & hälsa och det finns möjlighet att fylla i enkäten via en webbsida eller på traditionellt sätt genom en pappersenkät.
Förändringarna görs för att anpassa både formulären och metoderna till ett mer modernt sätt att samla in data och förhoppningsvis därigenom få fler som deltar i undersökningen.

Enkäter

Publikationer

Hälsa på lika villkor? 2021

I februari kommer 120 000 personer i Sverige varav cirka 9 000 sörmlänningar att få en inbjudan om att delta i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Frågorna i enkäten handlar om hälsa och livsvillkor och vårens undersökning har även flera frågor som handlar om den pågående covid-19 pandemin. Enkäten kommer att skickas ut till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Här presenteras resultat från Hälsa på lika villkor 2021

 

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 16 november 2021
JARS