Liv & hälsa ung 2020

I år har vi genomfört enkätundersökningen Liv & Hälsa ung igen. Vi är glada för det goda samarbetet med länets skolor som möjliggjort att länets elever har kunnat besvara enkäten. I årets undersökning har närmare 6 700 elever medverkan i Liv & hälsa ung.

På grund av Covid-19 pandemin deltog färre skolor i undersökningen jämfört med tidigare år. Svarsfrekvensen blev också lägre på några deltagande skolor. Bortfallet kan inte ses som systematiskt utan slumpartat, vilket innebär att resultatet har en hög tillförlitlighet trots en något lägre svarsfrekvens. Av Sörmlands 73 skolor med elever i någon av dessa årskurser, deltog 59 i undersökningen.

Liv & hälsa ung 2020 riktas till samtliga elever i grundskolans årskurs 7 och 9 samt gymnasieskolans årskurs 2. En enkät finns också för elever på särskolan (ej träningsskola) årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet. Frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

I 2020 års undersökningar har elever varit mer involverade under framtagandet av enkäten. De har gett förslag på nya frågor och svarsalternativ och förändringar av förklaringstexter. Tack vare elevernas hjälp har vi i år med fler frågor om bland annat skolmiljön, trygghet, spel, sociala medier, porr och skärmtid.

Liv & Hälsa ung har sedan 2004 genomförts i Sörmland och sker vart tredje år. Resultaten redovisats i sammanställningar och rapporter och är ett stöd för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga i länet. Publikationer och enkäter från tidigare år finns publicerade här.

Enkäter 2020 (pdf-fil)

Återkoppling (pdf-fil)

Redovisar ett urval av resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa ung 2020.

Elevåterkoppling (pdf-fil)

På väg mot Sveriges friskaste län 2025?

Just nu pågår ett arbete med att ta fram Rapporten –"På väg mot Sveriges friskaste län 2025?" som är ett kunskapsunderlag om sörmländska ungdomars folkhälsa.

Rapporten bygger på resultat från Liv & hälsa ungundersökningarna i länets skolor mellan åren 2008-2020. Rapporten kommer att ge en övergripande nulägesbeskrivning av ungdomars hälsa. I rapporten synliggörs också hälsoutvecklingen över tid, hur hälsan skiljer sig mellan killar och tjejer, för olika åldrar (i grundskolans årskurser 7 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet) samt för socioekonomisk indikator.

Du kommer att få ta del av rapportens innehåll kapitelvis under hösten, vi börjar med att redovisa resultat för olika hälsoutfall.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa ung så kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 16 september 2020
NUMC