Liv & hälsa ung ANDTS, kommuner

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polismyndigheten och några kommuner i länet gemensamt tagit fram rapporten, ANDTS-läget i Södermanlands län och länets kommuner. Den innehåller lokala data på kommunnivå inom ANDTS och är den första i sitt slag.

Denna webbsida är en bilaga till rapporten. I bilagan presenteras resultat från enkätundersökningen Liv & hälsa ung på kommun- och länsnivå som PowerPoint bilder.

Tolka resultaten

För årskurs 7 och 9 gäller redovisningen elever som går i skolan i kommunen, oavsett om de bor i kommunen eller inte (skolkommun). För årskurs 2 på gymnasiet gäller redovisningen den kommun eleven bor i (boendekommun).

En förhållandevis stor del av Gnestas, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers gymnasieungdomar går i skolan utanför länet. Detta gör att resultaten inte kan anses spegla förhållandena för samtliga elever i årskurs 2 inom dessa kommuner så resultatet redovisas inte på kommunnivå.

Kommuner med få elever bör vara uppmärksamma på att enstaka individers svar motsvarar stora procentsatser. Till exempel om 3 elever av 30 röker, visar våra tabeller att 10 procent av eleverna röker. Detta gör att siffrorna bör tolkas med försiktighet.

Skalorna i diagrammen varierar mellan 25, 50 och 100 procent.

ANDTS kommunerna

Här finns mer information om Liv & hälsa ung, samverkan.regionsormland.se/lhu2020

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 4 februari 2022
FC7K