28 september 2020

Ändrad lag om läkemedelsförmåner från 2 juni 2020

Lagändringen innebär att apotek ska erbjuda utbyte av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Även smittskyddsläkemedel kan nu bytas ut på apotek till det tillgängliga likvärdiga läkemedel som har lägst pris. Utbyten mellan läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen kommer även fortsättningsvis inte få göras på apotek.

Rätt till läkemedelsförmån ska anges ur följande perspektiv:

  • Om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.
  • Om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte när läkemedel med förmånsbegränsning förskrivs.
  • Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten enligt smittskyddslagen.

När respektive regions vårdinformationssystem är anslutet till den Nationella läkemedelslistan kommer det finnas systemstöd för att fylla i ovanstående uppgifter på ett mer strukturerat sätt. Under en övergångsperiod finns bara en förmånsruta. Den avser att ange om patienten är förmånsberättigad. När läkemedel med begränsad förmån förskrivs används fältet för doseringstexten för att ange om villkor för förmån är uppfylld eller ej. Fältet för doseringstexten används också för att ange om ett läkemedel är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Apoteken ska under en övergång (innan systemstödet finns) utgå från att patienten har rätt till förmån samt att förutsättningarna för förmån är uppfyllda även om uppgiften saknas i doseringstexten.

AZCR