19 december 2018

Ändringar i akut- och buffertläkemedelssortimentet för 2019-2020

Syftet med akut- och buffertläkemedel är att kunna tillhandahålla en snabb, säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling till patienter i särskilda boenden och i hemsjukvården i länets kommuner. Det är Region Sörmland som står för kostnaderna för det begränsade sortimentet av läkemedel som kan användas för akuta behov.

Akut- och buffertläkemedelsförråd är ett komplement till dosordinerade läkemedel och läkemedel förskrivna på recept. Sjuksköterska/distriktssköterska på särskilda boenden/hemsjukvård har alltid tillgång till förråden. Standardiserade akut- och buffertläkemedelsförråd finns för att:

  • tillhandahålla läkemedel så att patienters tillstånd snabbt kan behandlas vid akuta dosändringar och nyinsättningar utan att patienten behöver uppsöka sjukvård och/eller apotek
  • undvika akuta omdispenseringar för dosexpedierade läkemedel
  • underlätta för ansvarig läkare att ordinera utifrån ett enhetligt sortiment för hela länet
  • patienter som ordineras en kort antibiotikakur ska kunna förses med hela kuren från förrådet
  • sjuksköterska/distriktssköterska ska kunna iordningställa och administrera/överlämna läkemedel enligt generella direktiv om läkemedelsbehandling (enligt HSLF-FS 2017:37).

Vartannat år revideras sortimentet och tillhörande dokument för hantering av akut- och buffertläkemedel. Det nya sortimentet gäller från 1 januari 2019 och sträcker sig till och med 2020. Följ länk för att läsa mer och se en sammanställning över de förändringar som gjorts.

Ändringar i akut- och buffertläkemedelssortimentet för 2019-2020

3K1D