7 november 2018

Bisfosfonater, denosumab och tandvård


Osteoporosbehandling

Det är sedan länge känt att behandling med bisfosfonater (exempelvis Alendronat eller Zoledronsyra) och även denosumab (Prolia) kan ge käkbensnekroser vid benskadande tandbehandling (extraktioner, djupdepuration etc). Denna risk är dock liten när preparaten ges i låg dos vid indikation osteoporos oavsett administrationsform.

Dock är det viktigt att kontrollera före insättande av behandling att patienten har ett gott tandstatus. Om så icke är fallet får patienten kontakta sin ordinarie tandläkare alternativt remiss till lämplig folktandvård/privattandläkare. I dessa fall bör man vänta med insättande av behandling till dess att problemen är åtgärdade. Om patienten medicinerar med kortison, immunosupprimerande behandling, har en dåligt inställd diabetes eller på annat sätt har ett försvagat immunförsvar ökar risken för osteonekros.

Högdosbehandling (vid maligniteter)
När det gäller intravenösa bisfosfonater (Zoledronsyra) och subcutant denosumab (XGEVA) som ges till patienter i hög dos på grund av maligna förändringar gäller andra regler. I dessa fall skall patienten saneras före insättande av zoledronsyra (Zoledronsyra 4 mg en gång i månaden) eller denosumab (XGEVA 120 mg en gång i månaden).

Här är risken för osteonekros stor och remiss skall gå till specialisttandvård för sanering innan behandlingen sätts in. Dessa patienter prioriteras akut på specialisttandvården och saneringen sker utan kostnad för patienten. Det är viktigt att det tydligt framgår av remissen att patienten skall få högdosbehandling med Zoledronsyra alternativt XGEVA. Patienter som fått högdosbehandling Zoledronsyra, har mycket stor risk för att utveckla osteonekroser i käkarna (ONJ) vid benskadande behandling, risken är dessutom livslång. För denosumab kan man räkna med att risken för osteonekros är lägre när medicinen satts ut, de flesta nekroser som skett har då skett inom en 5-månaders period.

All tandbehandling som är benskadande på en patient som fått högdosbehandling, skall ske i samråd med käkkirurg alternativt specialisttandvård.

Se länk nedan för vidare information.
https://www.internetodontologi.se/bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/

Bodil Linde Olsson, tandläkare specialisttandvård och läkemedelsansvarig Folktandvården Sörmland,
för Tandvårdskommittén

 

P2AR