2 april 2020

Information om justeringar av akut- och buffertläkemedel

Giltighetstid för akut-och buffertläkemedelssortimentet förlängs med ett år och gäller till och med 2021. En mindre uppdatering av läkemedelssortimentet görs för antihistamin och adrenalinpenna.


Förlängd giltighetstid för akut-och buffertläkemedelssortimentet

Expertgruppen Äldre och läkemedel samt kognitiv sjukdom och Läkemedelskommittén har beslutat att förlänga giltighetstiden för akut-och buffertläkemedelssortimentet och tillhörande dokument med ytterligare ett år för att synkronisera giltighetstiden med Reklistan 2020–2021.

Antihistamin

Aerius (desloratadin) munsönderfallande tablett i styrkan 5 mg kommer inte längre att tillhandahållas då tillverkningen av denna beredningsform upphör. Expertgruppen menar att beredningsformen är betydelsefull för patienter med sväljsvårigheter och vid akuta situationer. Därför görs ett byte av preparerat från munsönderfallande desloratadin till munsönderfallande loratadin. Desloratadin som finns tillgängligt ska användas klart innan övergång görs till loratadin.

Observera att loratadin 10 mg är ekvipotent med desloratatin 5 mg. Det innebär att effekten som uppnås av en tablett loratadin 10 mg motsvarar effekten som uppnås av en tablett desloratadin 5mg. Vid anafylaxi i samband med vaccination* gäller samma doseringsanvisning som tidigare, det vill säga dubbeldos ska ges,
2 tabletter loratadin á 10 mg (20 mg loratadin).

Adrenalinpenna

Adrenalinpenna (Emerade injektionsspruta 300 mikrog/dos) ingår i akut- och buffertsortimentet för att finnas tillgänglig vid eventuell anafylaktisk reaktion i samband med influensavaccinationer. På grund av ett konstruktionsfel kan aktiveringsprocessen av adrenalinpennan Emerade försvåras. Det kan behövas större kraft än normalt för att pennan ska aktiveras. Emerade med korrigerat konstruktionsfel beräknas komma sommaren 2020.

Expertgruppen väljer att behålla Emerade i sortimentet, men har även lagt till flera fabrikat av adrenalinpennor i beställningssystemet. Expertgruppen vill poängtera vikten av att alltid ha minst två till tre adrenalinpennor till hands vid varje vaccinationstillfälle*. Rekommendationen gäller oavsett val av fabrikat av penna.

Med anledning av dessa justeringar uppdateras även Generella direktiv om läkemedelsbehandling som gäller för kommunernas hälso- och sjukvård och Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid anafylaxi i samband med vaccination*.

Förändringarna är gjorda i samverkan med Expertgruppen för Allergi och andningsvägar.

 

För Expertgruppen Äldre och läkemedel samt kognitiv sjukdom
Rim Alfarra, apotekare, Läkemedelskommittén
Sara Hed, apotekare, Läkemedelskommittén

 

GBNW