7 januari 2019

Reviderad rutin för korttidsförråd av läkemedel

Reviderad rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för korttidsvistelse

Syftet med korttidsförråd är att på ett patientsäkert och smidigt sätt kunna tillhandahålla ordinerade läkemedel, på enheter med korttidsvård, till patienter med ännu inte fastställd kontinuerlig medicinering i samband med utskrivning från sjukhus.

Nu har rutinen för korttidsförråd av läkemedel reviderats, med hjälp av synpunkter från berörda kommunala enheter och slutenvården, för att rutinen ska vara uppdaterad och stämma överens med aktuella arbetssätt och andra styrande dokument.

Blanketten för inrättande av ett nytt förråd, namn- och adressändring samt upphörande av ett förråd har också reviderats. Den finns nu i ett och samma dokument som rutinen.

Region Sörmland står för kostnaderna för läkemedlen i korttidsförråden.

Länk till rutinen

UYJ7