28 januari 2020

Tiacur avregistreras   2020-02-19

Läkemedelsverket har enligt beslut den 13 januari 2020 beslutat att avslå en ansökan om förnyat godkännande för Tiacur på grund av att det innehåller ett hjälpämne, klorbutanol, som visats kunna ge toxiska biverkningar. Tiacur kommer därför att sluta säljas. Tiacur användes för behandling av tillstånd med brist på tiamin (vitamin B1), till exempel vid malabsorption, anorexi eller alkoholberoende/abstinens. Det finns med i Region Sörmlands Reklista.

I enlighet med Läkemedelsverkets rekommendationer ska 200 mg tiamin ges som intramuskulär eller intravenös injektion under de första dygnen vid behandling av akut alkoholabstinens. Det finns för närvarande inget annat registrerat preparat som möjliggör en injektion av 200 mg tiamin, endast licenspreparat. Det finns därför inget annat preparat som direkt kan rekommenderas som alternativ till Tiacur. Läkemedelskommittén rekommenderar istället följande:

Inom primärvården, som generellt sätt behandlar alkoholabstinens av mindre allvarlig grad, rekommenderas injektion Neurobion (som innehåller 100 mg tiamin, tillsammans med 100 mg pyridoxinhydroklorid (vitamin B6) och 1 mg cyanokobalamin (vitamin B12)). Då Neurobion innehåller andra vitaminer än B1 bör det inte ges i högre dos än sin rekommenderade (dvs. en ampull à 3 ml per dygn).

För vårdgivare som möter patienter med alkoholberoende/abstinens av mer allvarlig grad, framför allt sjukhuskliniker såsom medicin och psykiatri, samt psykiatrins beroendemottagningar, rekommenderas istället licenspreparat som innehåller vitamin B1 i doser som möjliggör injektion av 200 mg per dygn vid akut alkoholabstinens. Vid akut risk för Wernicke-Korsakoffs syndrom rekommenderas 500 mg intravenöst i tre dagar följt av 200 mg i ytterligare fem dagar. Flera tillverkare kan tillhandahålla sådana injektionslösningar med högre doser tiamin, t.ex. Vitamin B1 från Ratiopharm eller Benerva. Det rekommenderas att berörda kliniker snarast ansöker om kliniklicens för något sådant licenspreparat.

Tomas Ljungberg, docent, Psykiatriska kliniken
Läkemedelskommittén

Ottolina Olsson, leg. apotekare
Läkemedelskommittén

Meddelandeblad nr 1 2020 - Tiacur avregistreras 2020-02-19

GDKQ