18 juni 2024

Rekommendation för handläggning av halsfluss

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) i Sverige under 2023-2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss (faryngotonsillit) i öppenvård.

Kort sammanfattning av kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss:

  • Ökad uppmärksamhet på tecken till allvarlig infektion eller komplikationer.
  • Låg tröskel för klinisk bedömning, snabbtest och antibiotikabehandling av personer med nedsatt immunförsvar eller tidigare allvarlig infektion orsakad av GAS.
  • Personer som bor tillsammans med fall av GAS och insjuknar med hög feber/påverkat allmäntillstånd ska skyndsamt kontakta vården för bedömning.
  • Centorkriterier kvarstår som hjälpmedel, vid 3 el fler kriterier rekommenderas snabbtest för GAS.
  • Snabbtest kan vara aktuellt även när centrokritierier inte uppfylls, fr a vuxna med symtom på faryngotonsillit utan förkylning med klinik eller epidemiologi som motiverar snabbtest, tex vid GAS i familjen.
  • Vid pos snabbtest för GAS rekommenderas i första hand penicillin.
  • Antibiotika rekommenderas inte till patienter med neg snabbtest för GAS eller asymtomatiska bärare.

> Rekommendation för handläggning av halsfluss (Folkhälsomyndigheten)

> Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss (Folkhälsomyndigheten)

I Sörmland hade vi förra året 25 fall av invasiv grupp A-streptokockinfektion (iGAS) och hittills i år har 18 fall anmälts. Detta är en tydlig ökning jämfört med 2019-2022 då vi hade mellan 5-14 fall/år.

Smittskyddsanmälan ska göras vid fynd av GAS i steril lokal såsom blod men även vid klinisk bild på allvarlig infektion och lokalt fynd, exempelvis nekrotiserande fasciit.

> GAS (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

F2BC