17 april 2024

Kikhosta ökar i Europa och Sverige

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) rapporterar en ökning av kikhosta i flera länder i Europa, vilket har fortsatt in i april, och påminner om vikten av vaccination och uppmärksamhet på symptom på kikhosta särskilt bland små barn.

Du kan läsa mer om kikhosteläget i Europa i veckorapport från ECDC 12 april (sid 8-9).

I Sverige har antalet rapporterade fall ökat en aning per månad sedan årsskiftet och börjar återgå till de nivåer som brukade ses innan pandemin, ingen kraftig ökning ses för tillfället. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är fortsatt viktigt, att liksom tidigare, arbeta för att upprätthålla en hög täckning av barnvaccinationsprogrammet och rekommendera vaccination av gravida samt liksom tidigare ha en hög uppmärksamhet på kikhoste-symptom och att tidigt testa och behandla spädbarn.

Under mars rapporterades totalt 46 fall varav 4 spädbarn (1-4 månader gamla). Majoriteten av fallen (70%) rapporterades från region Stockholm och Skåne under mars månad. Fram till den 15 april hade 21 fall rapporterats för innevarande månad. Totalt är 123 fall varav 9 fall bland spädbarn rapporterade hittills under 2024. Högst andel fall ses bland vuxna och barn 10-14 år.

Kikhosta i Sverige 2018-2024

Källa: Folkhälsomyndigheten

> Kikhosta

> Vaccination mot kikhosta

> Kikhosta - sjukdomsstatistik (Folkhälsomyndigheten)

4JDA