Kikhosta (pertussis)

Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Ge patienten information om kikhosta, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (bl a sen graviditet) eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns.

Smittspårning

Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida. Tänk på gemensamma mötesplatser t.ex. vid hämtning på förskola eller liknande. Spädbarn (<6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom. Vaccinationsstatus?

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum och vaccinationsstatus.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig.

Förebygga kikhosta hos spädbarn

Rekommendationer och informationsmaterialet riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, särskilt de som arbetar inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård, och innebär i korthet att:

  • erbjuda vaccination i tid, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet
  • skapa förutsättningar för tidig diagnostik och behandling
  • öka medvetenheten om och uppmärksamheten på kikhosta.

Det gäller att tänka på diagnosen, provta samt efterhöra om den sjuke har spädbarnskontakt eller är i slutet av sin graviditet!

> Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn (Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad Kikhosta (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Statistik

Vaccination

Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, se Vaccination av barn och ungdomar.

Vaccination mot kikhosta rekommenderas till gravida (oavsett tidigare vaccination) för att skydda det nyfödda barnet mot svår sjukdom i kikhosta fram till barnet själv kan bli vaccinerat, se Vaccination av gravida.

Ovaccinerade vuxna i Sörmland erbjuds kostnadsfritt vaccin via primärvården under 2023, se Vaccination av vuxna.

Uppdaterat: 25 maj 2023
3BDP