Kikhosta (pertussis)

Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Kikhosta orsakas av en gramnegativ bakterie, Bordetella pertussis. Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikningar) och kan bli blå (cyanotiska) i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem.

Både barn och vuxna kan drabbas, men sjukdomen är allvarligast för spädbarn. Varken genomgången sjukdom eller vaccination ger livslång immunitet. Kikhosta sprids i första hand via droppsmitta och inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor, men kan vara upp till tre veckor.

Antibiotikabehandling inriktas på att lindra sjukdom (tidig behandling) samt förhindra insjuknande hos och smittspridning till (postexpositionsprofylax) de grupper som har hög risk att utveckla svår sjukdom, d.v.s. framför allt barn under 6 månader.

Behandlande läkares ansvar

  • Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn.
  • Ge patienten eller vårdnadshavare information om kikhosta, inklusive smittvägar och ev. åtgärder – se smittskyddsblad.
  • Ta ställning till eventuell behandling.
  • Smittspårning. Spädbarn <6 månader bör få antibiotikaprofylax redan vid misstanke om att de exponerats för kikhosta. Överväg profylax även till gravida med nära förestående förlossning. Se medicinsk rutin och Smittskyddsblad.
  • Smittskyddsanmälan.

Medicinsk rutin

Mer om kikhosta (pertussis)

Uppdaterat: 18 april 2024
TA3H