Multiresistenta bakterier (MRB)

Multiresistenta bakterier (MRB) är bakterier som har ökad motståndskraft mot flera antibiotika och som därför oftast är svårare att behandla.

Utveckling av MRB beror på alltför frikostig användning av bredspektrumantibiotika. Förekomsten av MRB har senaste åren ökat kraftigt globalt och även i Sverige. Mängden utlandsresor ökar också och därmed risken för att exponeras för och bli bärare av MRB. De kliniskt viktigaste grupperna av MRB är MRSA, ESBL, ESBLcarba och VRE. En övrig grupp av MRB är multiresistenta gramnegativa bakterier som inte är ESBL, t.ex. multiresistent Pseudomonas aerigunosa och Acinetobacter baumanii.

Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig fördröjas eller undanhållas patient p.g.a. misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRB.

MRB-screening av patient

Att upptäcka bärarskap/infektion av multiresistenta bakterier (MRB) är viktigt för att förhindra spridning av MRB inom vård och omsorg och för att vid behandlingskrävande infektion kunna ge rätt antibiotikabehandling.

Smittspårning

Handläggning av patient med MRB

Handläggningen beror på vilken MRB som upptäcks och stor hänsyn tas till riskfaktorer för bärarskap och smittspridning. Se information under respektive MRB nedan.

Antibiotikabehandling

De flesta patienter är endast koloniserade av MRB och ska inte behandlas. Kontakta infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras.

Dokumentation

Dokumentera bärarskap av MRB med en tydlig anteckning i patientens journal och märk journalen enligt rutin.

Uppdaterat: 15 maj 2023
M1XA