Bild på mamma med baby

Barnhälsovården Sörmland

Barnhälsovården (BHV) har ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Enheten är konsult- och remissinstans för länets barnavårdscentraler (BVC), med målgruppen barn 0-6 år och deras föräldrar.

Barnhälsovårdens mål och uppdrag

BHV-enhetens mål är att bidra till att barnets hälsa och utveckling främjas, att ohälsa hos barn förebyggs respektive identifieras samt åtgärdas tidigt vid problem. Barnhälsovården Sörmland arbetar med att stödja och samverka med verksamhetschefer, BHV-personal samt andra aktörer som arbetar med föräldrar och barn inom region och kommun utifrån två uppdrag.

Utvecklings-, utbildnings- och uppföljningsuppdraget:

 • bevaka barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv
 • verka för en jämlik och rättvist fördelad barnhälsovård i länet
 • implementera och vidmakthålla det nationella barn­hälsovårdsprogrammet (2014)
 • ge introduktion och fortbildning till all BHV-personal
 • på en övergripande nivå samverka med andra vårdgivare, verksamheter och myndigheter – inom region och kommun
 • följa upp barnhälsovårdens kvalitetsutveckling genom årlig statistikbearbetning och sammanställning av Barnhälsovården i Sörmlands årsrapport
 • utveckla och utvärdera nya metoder för barnhälsovårdsarbetet
 • följa nationell och internationell forskning och utveckling om barns hälsa

Kliniskt inriktat uppdrag:

 • vara konsult- och remissinstans i frågor som rör barns utveckling och hälsa
 • erbjuda insatser riktade direkt till barn och deras föräldrar genom bedömning, rådgivning och stöd i föräldraskapet
 • bidra med kunskap i det ordinarie BHV- och MHV-arbetet genom handledning.
Uppdaterat: 20 november 2023
BKRT