Våld i nära relationer

För att förbättra omhändertagandet av patienter/brukare utsatta
för våld i nära relationer har Region Sörmland tagit fram
ett vårdprogram med praktiska rekommendationer för medarbetarna i regionen.

Fakta om våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld och kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje-släktrelationer.

Kännetecknade är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationer pågår.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor och barn och som får såväl sociala, ekonomiska, psykiska som hälsomässiga konsekvenser. Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en hbtq-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

I Sörmland utsätts minst 2000 - 3000 kvinnor för någon form av partnervåld varje år utifrån Socialstyrelsens uppskattning. Vart tionde barn i Sverige beräknas någon gång ha upplevt våld enligt kommittén mot barnmisshandel.

Myndigheternas gemensamma ansvar

Olika myndigheter/organisationer i samhället har olika uppdrag och ansvarsområden kring våld i nära relationer. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd.

Våga fråga om våld

Våld kan ligga bakom många olika tillstånd med ohälsa och erfarenheter av hot och våld ger många olika symptom. Kunskapen om våldets omfattning, mönster och konsekvenser är nödvändigt för alla yrkesgrupper som möter våldsutsatta. Ett bra omhändertagande och bemötande med uppföljande stöd kan vara avgörande för att den våldsutsatta förändrar sin situation. Många våldsutsatta skäms över sin situation och berättar inte spontant om våldet. Det är inte heller självklart att den våldsutsatta kopplar våldet till sin ohälsa. Det är därför viktigt att personal vågar fråga om våld.

Externa kontaktuppgifter vid misstanke om våld

Informationsblad med aktuella telefonnummer/hemsidor i respektive kommun till polisen, kommunens socialtjänst , kvinno, ungdoms- och brottsofferjourer samt kvinnofridslinjen och andra stödlinjer.

Uppdaterat: 4 april 2023
XPEG