Vårdprogram Våld i nära relationer

Regionens vårdprogram mot våld i nära relationer är ett styrande dokument som riktar sig till medarbetare i den patientnära verksamheten. Vårdprogrammet ska ge stöd och trygghet till medarbetarna i arbetet med den våldsutsatte och den krets av personer som närmast påverkas av våld.

 

I den patientnära verksamhetens uppgifter i omhändertagande av den våldsutsatta patienten/brukaren ingår att:

samt

  • en anmälningsskyldighet till kommunens socialnämnd om ett barn (0-18 år) misstänks fara illa eller far illa

Grunden för utförande av dessa uppgifter är kunskap om våld i nära relationer.

Verksamhetsanpassade vårdrutiner

Vårdprogrammet ska kompletteras med verksamhetsanpassade vårdrutiner, som tas fram utifrån de lokala och specifika förhållanden som gäller inom respektive verksamhet.

Kategorier av våld

Nedan kategorier av våld i nära relationer omfattas av vårdprogrammet. Den vuxna våldsutsatta i nära relationer är oftast en kvinna.

Våldet kan visa sig på olika sätt

Med våld i vårdprogrammet menas fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt ekonomiskt förtryck och försummelse (omsorgssvikt).

Våld i nära relationer är ett tillitsbrott

Våld i nära relationer är ett brott, ett tillitsbrott, där förövaren är en känd person och brottsplatsen är vanligtvis det egna hemmet.

Vårdprogrammet bygger på kunskap

Den kunskap som vårdprogrammet bygger på är till stor del forskning och studier som avser mäns våld mot kvinnor. Det innebär att personen/patienten som utsatts för våld i nära relationer benämns ibland som den våldsutsatta ibland som kvinnan.

Värdefulla länkar och tips

Vårdprogrammets innehåll kompletteras i löpande text och med värdefulla länkar och tips på fördjupningsmaterial.

Uppdaterat: 9 oktober 2019
P744