Telefonlistor till kommuner

Viktiga telefonnummer/hemsidor vid extern samverkan kring våld i nära relationer, som ett stöd till dig som möter våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och/eller är utsatta, samt våldsutövare.

Informationsbladen innehåller aktuella telefonnummer/hemsidor i respektive kommun till polisen, kommunens socialtjänst , kvinno- och brottsofferjour samt kvinnofridslinjen.

Informationen är i första hand riktad till dig som personal men kan också användas som underlag när du informerar och hänvisar till olika stöd och hjälpinsatser som finns att tillgå för den våldsutsatta i sin hemkommun.

Uppdaterat: 7 februari 2022
URH4