Fakta våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. Det ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Kvinnor, män och icke-binära kan utsättas för våld. De kan även vara förövare.Våld i nära relationer innefattar också våld i familje- och släktrelationer, samt våld som barn upplever i sin familj.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, fysisk, psykisk, sexuell samt ekonomisk förtryck och försummelse.

Vem utsätts för våld i nära relation? 

Våld i nära relationer kan drabba vem som helst. Kunskapen har ökat om vissa gruppers särskilda utsatthet/ökad sårbarhet för våld i nära relationer. I den patientnära verksamheten är nedanstående grupper identifierade:

  • personer med funktionsvariationer
  • kvinnor med missbruksproblem
  • unga kvinnor
  • gravida kvinnor
  • kvinnor med utländsk bakgrund
  • personer som säljer sex
  • HBTQI+ personer

Begreppet särskild utsatthet/särskild sårbarhet kan användas för att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser.

FÖRDJUPNING OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

Uppdaterat: 1 mars 2024
B88B