Träd med händer i olika färg

Asyl- och migranthälsan Sörmland

Asyl- och migranthälsan i Region Sörmland har som uppdrag att vara kunskaps- och kompetenscentrum i länet i frågor som rör asylsökande och nyanlända, för offentlig och privat vårdpersonal. I uppdraget ingår att eftersöka pengar för kostnadskrävande och varaktig vård av asylsökande. Dessutom, i samverkan med vårdcentralerna, erbjuder vi hälsoundersökningar av en jämn och god kvalitet till asylsökande och nyanlända.

Vilken vård har patienten rätt att få?

Asylsökande och personer utan tillstånd som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland (även kallade papperslösa/gömda) har samma rätt till hälso- sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som personer som är folkbokförda i Sörmland.

Vad ska patienten betala för vården?

Se Avgiftshandboken, avsnittet "Asylsökande och personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige".

Hur vet jag om patienten är asylsökande?

Inom vården ska en patient som kan visa ett giltigt LMA-kort räknas som asylsökande. Notera LMA-numret, åtta siffror, till exempel 50008920 (kan med fördel skrivas in i personinfo i NCS Cross under identitetskontroll) och kontrollera kortets giltighetsdatum. Patient som visar giltigt LMA-kort ska betala avgift för asylsökande. Det är patientens skyldighet att uppdatera utgånget LMA-kort via Migrationsverket.

Personer som fått avslag på sin asylansökan

Personer som fått beslut om avvisning har kvar sin rätt till vård som asylsökande så länge de har ett giltigt LMA-kort.

Personer som nyligen blivit folkbokförda

Om en före detta asylsökande har kvar sitt LMA-kort efter att den blivit folkbokförd/kommunplacerad betalar hen som övriga folkbokförda i länet. 

Tolk

I Region Sörmland har vi upphandlat avtal gällande språktolk.

På sidan för språktolk kan du läsa mer om hur du beställer tolk.

Styrande dokument - Beställning av tolk till Asylsökande och papperslösa/gömda

Kontakt

Funktionsbrevlåda: Asylochmigranthalsan@regionsormland.se

Postadress

Asyl- och migranthälsan Sörmland
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Mer information som gäller asylsökande och papperslösa

Innehållsansvarig: Mats Henningsson
Uppdaterat: 4 december 2023
BMTG