E-hälsa

I Region Sörmland vill vi ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Arbetet med e-hälsa sker i nära samarbete med våra hälso- och sjukvårdsverksamheter för att tillsammans lösa deras behov och bygga framtidens vård. En modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård för regionens invånare.

Region Sörmland står inför en digital förändringsresa. Det innebär bland annat byte av vårdinformationsstöd, nya digitala kommunikationsvägar med invånarna och egenvård i hemmet med allt vad det innebär av digitala hjälpmedel. Målet är att ge invånarna en ökad tillgång till digitala tjänster och medarbetarna en ökad tillgång till en digital arbetsmiljö.

I dagsläget arbetar vi bland annat med ehälsoronder, lösningar för vård på distans, nationella invånartjänster, digital kommunikationsplattform med triageringar, säkra digitala vårdmöten och mycket mer.

Aktuellt inom e-hälsa och digitalisering:

Digitalt doseringsbrev

Från den 16 februari kan patienter som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran eller Warfarin välja att få sina doseringsbrev digitalt via e-tjänsterna på 1177.se. Med digitalt doseringsbrev får patienten avisering direkt när ordinationen är klar och kan sedan logga in på 1177.se för att ta del av sitt brev. För patienter som fortsatt vill få sina doseringsbrev via post kvarstår den möjligheten. 

Provtagningsetiketten tas bort
Oavsett om patienten väljer att anmäla sig för digitalt doseringsbrev eller inte så kommer provtagningsetiketten inte längre skickas hem till patienten. Denna kommer framöver hanteras av personalen på laboratoriet på vårdcentralen eller provtagningscentralen. Provtagningsetiketten tas även bort för patienter som provtas i hemmet och ersätts av en remiss som hanteras av vårdpersonalen.

Prator används fortsatt
Prator kommer fortsatt användas, gällande information kring patienter stående på Waran eller Warfarin (doseringsbrev, provtagning etc.), mellan Region Sörmland och Kommun samt andra huvudmän som nyttjar Prator i dagsläget.

För mer information om hur det förändrade arbetssättet påverkar dig som provtar patienter hos annan huvudman än Region Sörmland (kommun, privat boende etc.), se presentation.
Presentation digitalt doseringsbrev via 1177.se andra huvudmän.

Exempel på projekt som pågår:

Egenmonitorering

Egenmonitorering (även kallat hemmonitorering) är prioriterat i Vision e-hälsa 2025. I Region Sörmland drivs lärandeprojektet "Personcentrerad egenmonitorering nära vård". 

Lärandeprojektet är uppdelat i förstudie och genomförandeprojekt. Förstudien ska reda ut tekniska och juridiska krav på avsedd tjänst samt samverkan med flera huvudmän innan ett genomförande kan ske i nästa steg. Uppdragsgivare är Länsgemensam styrgrupp för närvård, med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

I projektet kommer Eskilstunas Nära Vård-team och Trosa kommun i samverkan med Trosa vårdcentral testa hur egenmonitorering påverkar arbetssätt i det gemensamma omhändertagandet av multisjuka äldre patienter. Vårdpersonal kommer via webbportal kunna ta del av patientens mätvärden från valda sensorer, vilket möjliggör att erbjuda rätt insats i rätt tid samt att patienten får egenvårdsstöd, ökad insyn och delaktighet i sin vård.

Lärdomarna är viktiga för omställningen till god och nära vård, där kommuner och region ska arbeta gemensamt utifrån patientens behov. Projektet pågår under cirka ett års tid och inkluderar uppskattningsvis ett 40-tal patienter.

Kontaktperson är Carl Schultz, projektledare Länsgemensamt regionalt stöd, Region Sörmland.

Region Sörmlands e-tjänster:

För närvarande erbjuder Region Sörmland bland annat följande e-tjänster;

 • Vårdkontakt Direkt
 • 1177 e-tjänster och webbtidboken
 • Stöd och behandling
 • Videobesök med patient
 • Formulärtjänsten
 • Egen provhantering
 • Journal via nätet

Flera av våra e-tjänster nås via 1177.se. Vid användandet av alla 1177-tjänster kan säker inloggning ske med både bankID och Freja eID.
Vid frågor om 1177 e-tjänster och webbtidboken samt Journal via nätet kontakta oss på: Skyddad adress.

Vårdkontakt Direkt

I primärvården och 1177 på telefon har en digital kommunikationsplattform med automatisk symtombedömning och hänvisning införts. Via tjänsten kan invånare söka vård digitalt och få sjukvårdsrådgivning via chatt.

Syftet är bland annat att:

 • Öka tillgängligheten för våra invånare
 • Skapa ett sömlöst flöde från 1177 till vårdcentralen
 • Öka resurseffektiviteten genom att lösa inkommande ärenden så tidigt som möjligt
 • Minska resande för patienter
 • Uppnå det nationella målet för 3-dagars tillgänglighet

1177 e-tjänster och webbtidboken

1177 e-tjänster är en samlad och säker ingång för kontakt med vården där invånare bland annat kan ta del av fakta och råd, logga in och läsa sin journal, kan se och förnya recept, kontakta vården digitalt etc.
Webbtidboken erbjuder invånaren en möjlighet att boka samt av- eller omboka en tid. Det avser både hälso- och sjukvården samt Folktandvården.

Detta ger patienterna ökade möjligheter att fritt välja när man vill kontakta vården eller tandvården, ej bundet till mottagningens öppettider. Det frigör också resurser då patienterna får ta ett större egenansvar, vilket ökar tillgängligheten och ger ökade förutsättningar för patienten att vara en medaktör. 

Stöd och behandling

Stöd och behandling är en av e-tjänsterna via 1177 och används för att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet. I dagsläget erbjuder Region Sörmland ett flertal stöd- och behandlingsprogram som exempelvis IKBT, Inför din knä- och höftoperation, Artrosskolan, Hantera oro vid Covid-19 etc, Min vårdplan i cancervården, Lär dig om diabetes typ 2.

Videobesök med patient

Regionen tillhandahåller tjänsten Videobesök med patient för individuella behandlingssamtal respektive gruppbehandlingar.

Videobesök med patient fungerar som ett viktigt komplement till fysiska vårdbesök. Att kunna erbjuda patienter ett digitalt vårdbesök som ett alternativt sätt att mötas innebär bl.a. en mer tillgänglig vård och är tidsbesparande för patient som annars har restid.

Formulärtjänsten

Med Formulärtjänsten kan verksamheterna ersätta pappersformulär med digitala formulär. Invånaren når dessa formulär via 1177.se. Exempel på användningsområden är hälsodeklarationer inför/efter besök, levnadsvanor, uppföljning av vårdaktiviteter, matdagbok, etc.

Egen provhantering

Med egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv, och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se. Genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina egna provsvar blir patienten en aktiv medaktör i sin vård och får på så sätt större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Det ökar patientsäkerheten och trygghetskänslan och minskar vårdens administration. I Region Sörmland har tjänsten använts i arbetet med Covid-19.

Journalen (via nätet)

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177.se, under övriga tjänster. Läs mer nedan om sökord och information som idag visas i Journalen via nätet i Region Sörmland, hantering av begränsad och utökad åtkomst, ta del av blanketter och kontaktinformation etc.

mer information om journalen (via nätet)

Definition e-hälsa

E-hälsa
Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Region Sörmlands strategier för e-hälsa och digitalisering

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025

Sveriges regering och SKR har beslutat om Vision e-hälsa 2025. Det innebär att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Innehållsansvarig: Katarina A Forsberg
Uppdaterat: 17 februari 2023
SE1Z