E-hälsa

I Region Sörmland vill vi ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Arbetet med e-hälsa sker i nära samarbete med våra hälso- och sjukvårdsverksamheter för att tillsammans lösa deras behov och bygga framtidens vård. En modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård för regionens invånare.

Region Sörmland står inför en digital förändringsresa. Det innebär bland annat byte av vårdinformationsstöd, nya digitala kommunikationsvägar med invånarna och egenvård i hemmet med allt vad det innebär av digitala hjälpmedel. Målet är att ge invånarna en ökad tillgång till digitala tjänster och medarbetarna en ökad tillgång till en digital arbetsmiljö.

I dagsläget arbetar vi bland annat med ehälsoronder, lösningar för vård på distans, nationella invånartjänster, digital kommunikationsplattform med triageringar, säkra digitala vårdmöten och mycket mer.

Exempel på projekt som pågår inom e-hälsa och digitalisering:

Egenmonitorering

Egenmonitorering (även kallat hemmonitorering) är prioriterat i Vision e-hälsa 2025. I Region Sörmland drivs pilotprojektet "Personcentrerad egenmonitorering nära vård". Det omfattar mätsensorer, uppkopplad patientdata, digitala vårdmöten och coaching, d.v.s. distansvårdslösning för multisjuka/kroniker. Projektet drivs i samverkan med forskningsprojektet "Implementering e-hälsa i hemmiljö hos multisjuka äldre – en studie av dess effekter". Deltagande kommuner är Eskilstuna (Nära Vård-teamet) och Trosa.

Målbild för arbetet:

 • Stödja egenvård och öka trygghet
 • Stärka personcentrat perspektiv och omställning till God och Nära Vård
 • Öka samverkan i länet

Region Sörmlands e-tjänster:

För närvarande erbjuder Region Sörmland bland annat följande e-tjänster;

 • Vårdkontakt Direkt
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster och webbtidboken
 • Stöd och behandling
 • Videobesök med patient
 • Formulärtjänsten
 • Egen provhantering
 • Journal via nätet

Flera av våra e-tjänster nås via 1177.se. Vid användandet av alla 1177-tjänster kan säker inloggning ske med både bankID och Freja eID.
Vid frågor om 1177 e-tjänster och webbtidboken samt Journal via nätet kontakta oss på: Skyddad adress.

Vårdkontakt Direkt

I primärvården och 1177 på telefon har en digital kommunikationsplattform med automatisk symtombedömning och hänvisning införts. Via tjänsten kan invånare söka vård digitalt och få sjukvårdsrådgivning via chatt.

Syftet är bland annat att:

 • Öka tillgängligheten för våra invånare
 • Skapa ett sömlöst flöde från 1177 till vårdcentralen
 • Öka resurseffektiviteten genom att lösa inkommande ärenden så tidigt som möjligt
 • Minska resande för patienter
 • Uppnå det nationella målet för 3-dagars tillgänglighet

1177 Vårdguidens e-tjänster och webbtidboken

1177 Vårdguidens e-tjänster är en samlad och säker ingång för kontakt med vården där invånare bland annat kan ta del av fakta och råd, logga in och läsa sin journal, kan se och förnya recept, kontakta vården digitalt etc.
Webbtidboken erbjuder invånaren en möjlighet att boka samt av- eller omboka en tid. Det avser både hälso- och sjukvården samt Folktandvården.

Detta ger patienterna ökade möjligheter att fritt välja när man vill kontakta vården eller tandvården, ej bundet till mottagningens öppettider. Det frigör också resurser då patienterna får ta ett större egenansvar, vilket ökar tillgängligheten och ger ökade förutsättningar för patienten att vara en medaktör. 

Stöd och behandling

Stöd och behandling är en av e-tjänsterna via 1177 och används för att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet. I dagsläget erbjuder Region Sörmland ett flertal stöd- och behandlingsprogram som exempelvis IKBT, Inför din knä- och höftoperation, Artrosskolan, Hantera oro vid Covid-19 etc, Min vårdplan i cancervården, Lär dig om diabetes typ 2.

Videobesök med patient

Regionen tillhandahåller tjänsten Videobesök med patient för individuella behandlingssamtal respektive gruppbehandlingar.

Videobesök med patient fungerar som ett viktigt komplement till fysiska vårdbesök. Att kunna erbjuda patienter ett digitalt vårdbesök är värdefullt ur många aspekter, inte minst under rådande omständigheter med pandemin.

Formulärtjänsten

Med Formulärtjänsten kan verksamheterna ersätta pappersformulär med digitala formulär. Invånaren når dessa formulär via 1177 e-tjänster. Exempel på användningsområden är hälsodeklarationer inför/efter besök, levnadsvanor, uppföljning av vårdaktiviteter, matdagbok, etc.

Egen provhantering

Med egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv, och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se. Genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina egna provsvar blir patienten en aktiv medaktör i sin vård och får på så sätt större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Det ökar patientsäkerheten och trygghetskänslan och minskar vårdens administration. I Region Sörmland har tjänsten använts i arbetet med Covid-19.

Journal via nätet

Journal via nätet är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177 e-tjänster, under övriga tjänster. Läs mer nedan om sökord och information som idag visas i Journal via nätet i Region Sörmland, hantering av begränsad och utökad åtkomst, ta del av blanketter och kontaktinformation etc.

mer information om journal via nätet

Definition e-hälsa

E-hälsa
Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Region Sörmlands strategier för e-hälsa och digitalisering

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025

Sveriges regering och SKR har beslutat om Vision e-hälsa 2025. Det innebär att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Innehållsansvarig: Katarina A Forsberg
Uppdaterat: 2 september 2022
AKJE