E-hälsa

I Region Sörmland vill vi ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Arbetet med e-hälsa sker i nära samarbete med våra hälso- och sjukvårdsverksamheter för att tillsammans lösa deras behov och bygga framtidens vård. En modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård för regionens invånare.

Region Sörmland står inför en digital förändringsresa. Det innebär bland annat byte av vårdinformationsstöd, nya digitala kommunikationsvägar med invånarna och egenvård i hemmet med allt vad det innebär av digitala hjälpmedel. Målet är att ge invånarna en ökad tillgång till digitala tjänster och medarbetarna en ökad tillgång till en digital arbetsmiljö.

I dagsläget arbetar vi bland annat med ehälsoronder, lösningar för vård på distans, nationella invånartjänster, digital kommunikationsplattform med triageringar, säkra digitala vårdmöten och mycket mer.

Pågående arbeten e-hälsa

Egenmonitorering

Egenmonitorering (även kallat hemmonitorering) är prioriterat i Vision e-hälsa 2025. I Region Sörmland drivs lärandeprojektet "Personcentrerad egenmonitorering nära vård". 

Lärandeprojektet är uppdelat i förstudie och genomförandeprojekt. Förstudien ska reda ut tekniska och juridiska krav på avsedd tjänst samt samverkan med flera huvudmän innan ett genomförande kan ske i nästa steg. Uppdragsgivare är Länsgemensam styrgrupp för närvård, med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

I projektet kommer Eskilstunas Nära Vård-team och Trosa kommun i samverkan med Trosa vårdcentral testa hur egenmonitorering påverkar arbetssätt i det gemensamma omhändertagandet av multisjuka äldre patienter. Vårdpersonal kommer via webbportal kunna ta del av patientens mätvärden från valda sensorer, vilket möjliggör att erbjuda rätt insats i rätt tid samt att patienten får egenvårdsstöd, ökad insyn och delaktighet i sin vård.

Lärdomarna är viktiga för omställningen till god och nära vård, där kommuner och region ska arbeta gemensamt utifrån patientens behov. Projektet pågår under cirka ett års tid och inkluderar uppskattningsvis ett 40-tal patienter.

Kontaktperson är Carl Schultz, projektledare Länsgemensamt regionalt stöd, Region Sörmland.

Region Sörmlands e-tjänster:

För närvarande erbjuder Region Sörmland bland annat följande e-tjänster;

 • Videobesök med patient
 • Vårdkontakt Direkt
 • 1177 e-tjänster
 • 1177 webbtidboken
 • 1177 stöd och behandling
 • 1177 formulärtjänsten
 • 1177 egen provhantering
 • 1177 journal

Flera av våra e-tjänster nås via 1177.se. Vid användandet av alla 1177-tjänster kan säker inloggning ske med både bankID och Freja eID.
Vid frågor om 1177 e-tjänster och webbtidboken samt 1177 Journal kontakta oss på: Skyddad adress.

Videobesök med patient

Regionen tillhandahåller tjänsten Videobesök med patient för individuella behandlingssamtal respektive gruppbehandlingar.

Videobesök med patient fungerar som ett viktigt komplement till fysiska vårdbesök. Att kunna erbjuda patienter ett digitalt vårdbesök som ett alternativt sätt att mötas innebär bl.a. en mer tillgänglig vård och är tidsbesparande för patient som annars har restid.

Vårdkontakt Direkt

I primärvården och 1177 på telefon har en digital kommunikationsplattform med automatisk symtombedömning och hänvisning införts. Via tjänsten kan invånare söka vård digitalt och få sjukvårdsrådgivning via chatt.

Syftet är bland annat att:

 • Öka tillgängligheten för våra invånare
 • Skapa ett sömlöst flöde från 1177 till vårdcentralen
 • Öka resurseffektiviteten genom att lösa inkommande ärenden så tidigt som möjligt
 • Minska resande för patienter
 • Uppnå det nationella målet för 3-dagars tillgänglighet

1177 e-tjänster

Genom 1177 e-tjänster kan patienter kommunicera med vården på ett säkert sätt. Efter att ha loggat in på 1177.se kan patienterna till exempel förnya recept eller beställa journalkopior.

1177 webbtidboken

Med 1177 webbtidboken kan patienten själv se, boka, om- och avboka sin tid. Det är vårdverksamheterna själva som bestämmer vilka tider som ska vara bokningsbara för patienterna på 1177.se.

1177 stöd och behandling

1177 stöd och behandling används för att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet. I dagsläget erbjuder Region Sörmland ett flertal stöd- och behandlingsprogram som exempelvis IKBT, Inför din knä- och höftoperation, Artrosskolan, Hantera oro vid Covid-19 etc, Min vårdplan i cancervården, Lär dig om diabetes typ 2.

1177 formulärtjänsten

Med 1177 formulärtjänsten kan verksamheterna ersätta pappersformulär med digitala formulär. Invånaren når dessa formulär via 1177.se. Exempel på användningsområden är hälsodeklarationer inför/efter besök, levnadsvanor, uppföljning av vårdaktiviteter, matdagbok, etc.

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv, och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se. Genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina egna provsvar blir patienten en aktiv medaktör i sin vård och får på så sätt större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Det ökar patientsäkerheten och trygghetskänslan och minskar vårdens administration. I Region Sörmland har tjänsten bl.a. använts i arbetet med Covid-19.

1177 journal

1177 journal är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177.se under övriga tjänster. Läs mer nedan om sökord och information som idag visas i 1177 journal i Region Sörmland, hantering av begränsad och utökad åtkomst, ta del av blanketter och kontaktinformation etc.

mer information om 1177 journal

Information om digitala doseringsbrev

Patienter som behandlas med Waran eller Warfarin kan i Region Sörmland välja att få sina doseringsbrev digitalt via e-tjänsterna på 1177.se. I nedan presentation beskrivs förändringar i arbetssätt kring provtagning av dessa patienter för kommun och andra huvudmän.

Definition e-hälsa

E-hälsa
Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Region Sörmlands strategier för e-hälsa och digitalisering

Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025

Sveriges regering och SKR har beslutat om Vision e-hälsa 2025. Det innebär att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Innehållsansvarig: Katarina A Forsberg
Uppdaterat: 28 augusti 2023
WGC3