Beslut och bakgrund

Vårdprogrammet består av två huvudavsnitt den patientnära verksamhetens ansvar och en faktadel/kunskapsöversikt om våld i nära relationer.

Beslut

Mål vårdprogrammet Våld i Nära Relationer

Målet för vårdprogrammet Våld i Nära Relationer är ett förbättrat omhändertagande av patienter/brukare utsatta för våld i nära relationer och den krets av personer som närmast påverkas av våldet.

Basal vägledning

Vårdprogrammet är ett styrande dokument som ger stöd och en basal vägledning till yrkesverksamma i arbetet med den våldsutsatta. Vårdprogrammet ska kompletteras med verksamhetsanpassade vårdrutiner som tas fram utifrån de specifika förhållanden som gäller inom respektive verksamhet.

Uppföljning av vårdprogrammet

Enheten Kompetenscentrum mot våld i nära relationer följer årligen upp vårdprogrammet. Uppdatering av vårdprogrammet sker också kontinuerligt. 

Bakgrund

Tidigare av regionen beslutade riktlinjer mm som är en del av vårdprogrammet

Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp och Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp.Region Sörmlands riktlinje för anmälan om att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa eller misstänks fara illa .Hälso- och sjukvårdsområdets vårdrutin Rättsmedicinsk undersökning och utfärdande av rättsintyg

HSLF-FS 2022:39

Den 1 november 2022  trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Författningen gäller för hälso- och sjukvården och tandvårdens (och socialtjänstens) arbete kring våld i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvalitén i stödet till våldsutsatta barn och vuxna samt till barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. 

En handbok för hälso-och sjukvården håller på att revideras under 2023. 

Meddelandeblad kring de nya föreskrifterna

Rapporter till föreskriften

Till föreskriften har Socialstyrelsen tagit fram följande två rapporter:

Uppdaterat: 15 augusti 2023
JYHT