Vårdprogram Våld i nära relationer

Vårdprogrammet Våld i Nära Relationer är ett styrande dokument och ska ge stöd och trygghet till professionen i arbetet med den våldsutsatta och den krets av personer som närmast påverkas av våld.

Vårdprogrammet riktar sig till medarbetare i den patientnära verksamheten i Region Sörmland och är beslutad av regiondirektören. Regiondirektören och förvaltningscheferna/divisionschef för Folktandvården, dåvarande Habilitering och Hjälpmedel, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen samt regionsjukhuset Karsudden har ingått i styrgruppen för framtagandet av vårdprogrammet.

Målet för vårdprogrammet är ett förbättrat omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer och den krets av personer som närmast påverkas våldet.

Patienter utsatta för våld

Den som blivit utsatt för våld i nära relationer söker hälso- och sjukvården för akuta skador men också för mer ospecifika smärttillstånd eller andra besvär som gett symtom som kan vara effekter orsakade av våld. Många skäms över sin situation och berättar inte spontant om våldet.

Att v se och fråga om våld i nära relationer är en förutsättning för att nå målet ett förbättrat patientomhändertagande.

Ansvaret för den patientnära verksamheten i arbetet med patienter utsatta för våld i nära relationer är att:

  • Upptäcka, identifiera och förebygga våldet
  • Ge adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande
  • Göra korrekt dokumentation/rättsmedicinsk undersökning/rättsintyg
  • Samverka med och hänvisa till andra berörda aktörer samt enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1 §: Anmälningsskyldighet till kommunens socialnämnd om ett barn (0 -18 år) misstänks fara illa eller far illa. Grunden för utförande av dessa uppgifter är ett gott bemötande samt kunskap om våld i nära relationer.

Vårdprogrammets innehåll kompletteras i löpande text och med värdefulla länkar och tips på fördjupningsmaterial.

VÅRDPROGRAM VÅLD I NÄRA RELATIONER

Externa kontaktuppgifter vid misstanke om våld

Informationsblad med aktuella telefonnummer/hemsidor i respektive kommun till polisen, kommunens socialtjänst , kvinno, ungdoms- och brottsofferjourer samt kvinnofridslinjen och andra stödlinjer.

Uppdaterat: 11 januari 2024
3GH2