Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

MRSA är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

MRSA är gula stafylokocker som utvecklat resistens mot de antibiotika som vanligtvis används för att behandla stafylokocker. Stafylokocker är hudbakterier och sprids framför allt via direkt och indirekt kontaktsmitta, dvs. via händer, ytor och föremål.

Handläggande smittskyddssjuksköterska: Louise Rushton Berg

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

 • Meddela patienten provsvaret - se smittskyddsblad för läkare samt patientinformation.
 • Märk journalen med MRSA.
 • Remittera patienten till infektionskliniken MSE för fortsatt uppföljning.
 • Vid nyupptäckt fall inom vård och omsorg, kontakta Vårdhygien för stöd i beslut om vårdhygieniska rutiner och ev. smittspårning (se nedan).
 • Vid pågående infektion bör lämplig behandling och handläggning i det akuta skedet diskuteras med infektionsläkare. De flesta patienter är endast koloniserade och ska inte behandlas.
 • Infektionskliniken ansvarar för uppföljning av MRSA-bärarskapet inkl. fördjupad smittspårning, kontrollodlingar, ev. eradikeringsbehandling och i aktuella fall avskrivning av MRSA-bärarskap (se längre ned på sidan).

Förhållningsregler

 • Ge förhållningsregler enligt smittskyddsblad både muntligen och skriftligen. Använd patientinformationen i smittskyddsbladen som kan skrivas ut och ges till patienten.
 • Dokumentera givna förhållningsregler och bärarskapet med en tydlig anteckning i patientens journal.
 • Vid behov kontakta Smittskydd Sörmland för diskussion och råd om handläggning, t.ex. vid riskfaktorer eller riskyrke.

Smittspårning

 • Utländska eller inhemska vårdkontakter? Vid pågående vårdkontakt, kontakta Vårdhygien för hjälp med bedömning.
 • Aktuell utlandsresa? Kontakt med djur?
 • Kartlägg hushållskontakter, personer med riskfaktorer eller som arbetar inom vård och omsorg ska provtas. Provtagning övervägs även av hushållskontakter med yrkesmässig djurhållning.

Anmälan

Klinisk anmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och ev. behandling som bedöms minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten.

Provtagning

> MRB-screening (Unilabs)

Smittskyddsblad

> Smittskyddsblad MRSA (Smittskyddsläkarföreningen)

Smittskyddsbladen finns på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Diagnoserna står i bokstavsordning för både läkarinformation och patientinformation. Där finns också länk till översättningar.

Vårdhygien

Avskrivning av MRSA-bärarskap (smittfriförklaring)

Behandlande läkare kan besluta om att avskriva förhållningsregler.

 • Hos en person som är utan riskfaktorer och som varit kontinuerligt negativ i MRSA-odlingar från näsa, svalg och perineum vid minst två provtagningstillfällen och då minst tre månader har gått mellan första och andra negativa provet, kan avskrivning göras.
 • Vid riskfaktorer för smittspridning sker avskrivning i samråd med smittskyddsläkare. En individuell bedömning görs utifrån riskfaktorer och ev. riskmiljö. Ofta behövs minst tre negativa odlingar under minst 6-12 månader.
 • Avskrivning innebär att förhållningsregler och fortsatta kontroller upphör. Märkning av journal för MRSA tas bort. Smittskydd Sörmland meddelas via telefon 016-10 35 85 eller Sminet.
Uppdaterat: 11 maj 2023
YVP6