Sexuell hälsa

Region Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa ska ge alla sörmlänningar likvärdiga förutsättningar till att utveckla en trygg och säker sexualitet. Den rätten omfattar alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion, etnicitet eller om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom.

Det förebyggande arbetet sker på olika nivåer:

Nationellt

Folkhälsomyndigheten

Regionalt

Region Sörmland är en del av Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige sedan 2020. I nätverket ingår följande regioner: Västmanland, Dalarna, Uppsala, Gävleborg och Sörmland.

Syftet med nätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen.

Nätverkets målsättning är att minska antalet hiv/STI-fall, främja sexuell hälsa samt minska antalet oplanerade graviditeter.

Lokalt

Region Sörmlands har tidigare haft en handlingsplan för sexualitet och hälsa. Just nu arbetar regionen med att upprätta en Regional handlingsplan SRHR, hiv/STI. Ett första utkast har presenterats under 2022 och under 2023 planeras den att offentliggöras.

Länsgruppen för sexualitet och hälsa
Länsgruppen för sexualitet och hälsa är en intern grupp som består av kontaktpersoner från olika divisioner som arbetar med frågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hiv och STI. Insatserna samordnas av länets samordnare för sexuell hälsa och rättigheter, hiv/STI.

Gruppen har till uppdrag att:

  • vara en strategisk regionssresurs
  • medverka i utvecklingsarbete
  • bedriva utåtriktad verksamhet

Samordnare för sexuell hälsa och rättigheter, hiv/STI
Samordnaren driver det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt oplanerade graviditeter.

Arbetet innebär bland annat:

  • Omvärldsbevakning
  • Utbildning, nätverksträffar, föreläsningar och informationsinsatser
  • Kontaktperson till Folkhälsomyndigheten
  • Samarbete nationellt, regionalt och lokalt, t ex med samordnande barnmorska, ungdomsmottagningar, SESAM, länets skolor och ideella organisationer.
Uppdaterat: 11 januari 2023
QEEG