Sexuell hälsa

Region Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa ska ge alla sörmlänningar likvärdiga förutsättningar till att utveckla en trygg och säker sexualitet. Den rätten omfattar alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion, etnicitet eller om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom.

Det förebyggande arbetet sker på olika nivåer:

Nationellt

Folkhälsomyndigheten är en myndighet under Socialdepartementet som arbetar mot regeringens och riskdagens mål samt arbetetar med implementering av lagar och regler. Myndigheten tar även fram evidensbaserad  kunskapsstöd så som rapporter, faktablad, statistik och anordnar konferenser med t.ex. fokus på olika nyckelgrupper som lever med hiv samt SRHR frågor.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken på nationell nivå, är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Regional samverkan

Region Sörmland är en del av Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige sedan 2020. I nätverket ingår följande regioner: Västmanland, Dalarna, Uppsala, Gävleborg, Örebro och Sörmland.

Syftet med nätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge hiv och STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Nätverkets målsättning är också att minska antalet hiv/STI-fall, främja sexuell hälsa samt minska antalet oplanerade graviditeter.

Lokalt inom Sörmland

Region Sörmlands har tidigare haft en handlingsplan för sexualitet och hälsa. Just nu arbetar regionen med att upprätta en Regional handlingsplan SRHR, hiv/STI. Ett första utkast har presenterats under 2022 och under 2023. Smittskyddsenheten går för tillfället igenom var arbetet med handlingsplanen ska ligga.

Länsgruppen för sexualitet och hälsa
Länsgruppen för sexualitet och hälsa är en intern grupp som består av kontaktpersoner från olika divisioner som arbetar med frågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hiv och STI. Insatserna samordnas av länets samordnare för sexuell hälsa och rättigheter, hiv/STI.

Gruppen har till uppdrag att:

  • vara en strategisk regionssresurs
  • medverka i utvecklingsarbete
  • bedriva utåtriktad verksamhet
  • finna synergier
  • kommentera remisser 

Sörmlands folkhälsonätverk och samlevnadsnätverket

Arbetet med sexuell hälsa och rättigheter genomsyrar hela livet och det krävs att flertal aktörer samverkar när det kommer till dessa frågor. Region Sörmland koordinerar Samlevnadsnätverk med inriktning på sexualitet, samtycke och relationer i skolan. Därtill ingår regionen i Sörmlands folkhälsonätverk bestående av bl.a. folkhälsostrateger på kommunal nivå samt representanter som arbetar med folkhälsa på Länsstyrelsen i Södermanland.

Samordnare för sexuell hälsa och rättigheter, hiv/STI

Samordnaren driver det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt oplanerade graviditeter.

Arbetet innebär bland annat:

  • Omvärldsbevakning
  • Utbildning, nätverksträffar, föreläsningar och informationsinsatser
  • Kontaktperson till Folkhälsomyndigheten
  • Samarbete nationellt, regionalt och lokalt, t ex med samordnande barnmorska, ungdomsmottagningar, SESAM, länets skolor och ideella organisationer.
Uppdaterat: 27 februari 2024
QVSK