Sexuell hälsa

Region Sörmlands arbete med sexualitet och hälsa ska ge alla sörmlänningar likvärdiga förutsättningar till att utveckla en trygg och säker sexualitet. Den rätten omfattar alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, sexuell läggning, religion, etnicitet eller om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom.

Det förebyggande arbetet sker på olika nivåer:

Nationellt

Folkhälsomyndigheten

Regionalt

Region Sörmland blir från och med år 2020 en del av Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige. I nätverket ingår följande regioner: Västmanland, Dalarna, Uppsala, Gävleborg och Sörmland.

Syftet med nätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen.

Nätverkets målsättning är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Lokalt

Region Sörmlands handlingsplan för sexualitet och hälsa, antogs år 2002. Planen är indelad i tre huvudområden: -Sexuellt välbefinnande, -Reproduktiv hälsa och -Sexuell ohälsa.

Handlingsplan för sexualitet och hälsa, 2002 (pdf)
Mål och inriktningsdokument (pdf)
Åtgärdsplan sexuell hälsa (pdf)

Länsgruppen för sexualitet och hälsa - f n är gruppen vilande

Gruppen har till uppdrag att:

  • vara en strategisk regionssresurs
  • medverka i utvecklingsarbete
  • bedriva utåtriktad verksamhet

Insatserna samordnas av länets samordnare för sexualitet och hälsa. Samordnaren driver det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt oönskade graviditeter. Arbetet innebär bland annat:

  • Omvärldsbevakning
  • Utbildning, nätverksträffar, föreläsningar och informationsinsatser
  • Kontaktperson till Folkhälsomyndigheten
  • Samarbete nationellt, regionalt och lokalt, t ex med samordnande barnmorska, ungdomsmottagningar, SESAM, länets skolor och ideella organisationer.
Uppdaterat: 20 december 2019
KJ26