SRHR

Vad är SRHR?

SRHR står får Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

En utvidgad definition av SRHR togs fram av Guttmacher-Lancet-kommissionen år 2018.

Enligt kommissionen definieras SRHR på följande sätt:

"Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som baseras på mänskliga rättigheter för alla att:

• respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
• fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
• avgöra om och när man vill vara sexuellt aktiv
• välja sina sexualpartners
• ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
• besluta om, när och med vem äktenskap ska ingås
• avgöra om, när och hur man vill ha barn och hur många barn man vill ha
• under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld."


(Källa: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla – Sammanfattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens slutrapport publicerad: 18 december 2018, Folkhälsomyndigheten)

Introduktionsfilm till SRHR
Västra Götalandsregion har tagit fram en kort utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa, vilken du hittar här: E-utbildningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Folkhälsomyndighetens nationella SRHR arbete
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för SRHR och upprättar just nu även en handlingsplan för det nationella SRHR arbetet. Handlingsplanen kommer att offentliggöras i juli 2023. Läs mer om SRHR på Folkhälsomyndigheten.  

Rätten till SRHR internationellt 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en mänsklig rättighet för alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, ålder eller politisk åskådning. Dessa rättigheter finns inskrivna i olika konventioner så som Barnkonventionen och Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kairodeklarationen och Pekingdeklarationen är två deklarationer som under 1994-1995 gav upphov till begreppet SRHR. Dessa instrument ligger i många fall till grund för arbetet med strategier och handlingsplaner på området.

 

 

Uppdaterat: 6 februari 2023
YZWF