17 januari 2023

Så här kan vi hjälpa barn som far illa

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden! Vi som arbetar inom vården är skyldiga att anmäla oro om barn som far illa eller riskera att fara illa. Här får du stöd och tips.

Vi har ett ansvar och skyldighet enligt lag att anmäla oro om ett barn far illa eller riskera att fara illa. Vi har också möjlighet att blockera vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet/1177.

Ökningar av blockeringar

Det senaste året har blockeringarna ökat, och vi ser en extra stor ökning i mars, maj och oktober. Då ökar blockeringarna med 20 procent.

- Vi kan se att oron för barn ökar kring påsklov, sommarlov och höstlov, speciellt vad gäller hedersrelaterat våld. Här är det framför allt unga flickor som oron gäller, säger Linn Burman, samordnare för barnskyddsteamet på kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

När ska man orosanmäla och när ska man blockera?

Vi ska orosanmäla:

 • Vid oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa
 • Misstanke om omsorgssvikt, försummelse, våld, bevittnade av våld
 • Upprepade uteblivande från besök till hälso- och sjukvården och tandvården.

Vi kan blockera en journal:

 • Vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa
 • I samband med en orosanmälan
 • Om det finns information i journalen som personal inte tycker är lämpligt att vårdnadshavare läser via nätet/1177.

Det här kan du också göra

Var uppmärksam på:

 • Synliga tecken på våldsutsatthet så som blåmärken, rivmärken osv.
 • Om barnet inte har en för årstiden adekvat klädsel
 • Om barnet verkar smutsigt eller luktar illa
 • Om barnet inte verkar få tillräckligt med mat
 • När uppgiven orsak till en skada inte stämmer överens med skadans utseende
 • Överbeskyddande eller likgiltiga vårdnadshavare.

I patientmötet kan du:

 • Ställa frågan om utsatthet till barnet i enrum
 • Använda en auktoriserad tolk, låt inte familjemedlemmar tolka
 • Lyssna på barnets berättelse.

Behöver du hjälp?

- Vi hjälper dig med utbildning, utveckling eller framtagande av rutiner kring dessa frågor samt stöd vid anmälan om det behövs, säger Linn Burman.

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer och barnskyddsteamet arbetar för att alla ska bli bättre på att upptäcka, bemöta och ge ett bättre omhändertagande av barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Läs mer om regionens länsövergripande barnskyddsteam.

Anmälningsplikt enligt lag (Socialstyrelsen)

CR6D