Lära för inspiration - LIRA

Region Sörmland erbjuder Lära för inspiration, LIRA. Det är ett enkelt verktyg för chefer att samla sina medarbetare kring och få igång dialog och reflektion kring det egna arbetet i gruppen.

Genom att sätta fokus på lärande och inspiration stärker vi gruppen och medarbetarnas tro på sin förmåga och sin kompetens. Lära för inspiration händer på avdelningar och mottagningar. Det är chefen som tillsammans med skyddsombud, verksamhetsutvecklare och HR-specialist driver arbetet i gruppen.

Metoden går ut på att:

  • Hitta guldkorn och lära från goda resultat och exempel på framgångsrik hantering för att inspireras till framtida agerande
  • Dela konkreta berättelser och därigenom få en bild av varandras styrkor och sätt att arbeta/hantera situationer
  • Göra en återblick på den gångna perioden och skapa en gemensam analys av hur vi lyckats/inte lyckats fullt ut
  • Mot bakgrund av lärdomarna från den gångna perioden ta fram idéer för framtiden

Och leder till att:

  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Alla medarbetare kommer till tals och får sina röster hörda
  • Vi får en gemensam (från medarbetare till Hälso- och sjukvårdsledningen) syn på vilka förbättringsförslag som vi ska utveckla vidare
  • Vi lägger grunden till utvecklingsarbetet (förbättringsarbetet) genom att definiera realistiska mål- och problemområden
  • Vi får ett enkelt verktyg för att lösa problem och utmaningar
  • Vi tar till vara möjligheten till dagligt lärande på arbetsplatsen

Är du intresserad och vill veta mera kontakta utvecklingsenheten@regionsormland.se    

Innehållsansvarig: Mari Kampf Westerberg
Uppdaterat: 17 november 2022
7W8U