Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin handlar om sambandet mellan samhälle, sjukdom och försäkring. Bland annat om rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, om intyg och ersättningar.

Definition

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) är ett forum som har funnits sedan 2002. Forumet består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU, Arbetsförmedlingen och representant från försäkringsmedicinsk forskning. NFF verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för att stimulera aktörer till aktiv samverkan.

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum tog under hösten 2017 fram en ny definition av försäkringsmedicin som lyder:

" Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem."

Exempel på försäkringsmediciska frågeställningar

För en läkare innebär hantering av området försäkringsmedicin bl a att ta ställning kring frågeställningar såsom:

  • Hur förhåller jag mig för att på bästa sätt ta tillvara patientens resurser trots sjukdom?
  • Hur bemöter jag bäst patienter med en självupplevd ohälsa utan påvisbar medicinsk orsak?
  • Vem i vårdkedjan eller i patientens omgivning är bäst lämpad när det gäller att vara ett stöd i rehabiliteringen?
  • Hur fyller jag i medicinska underlag till Försäkringskassan, privata försäkringsbolag och andra myndigheter?
  • Hur kommunicerar jag med övriga aktörer i samband med rehabilitering - myndigheter, arbetsgivarkontakter, företagshälsovård?

Information på Försäkringskassans webbplats om ämnet försäkringsmedicin

Filmer sjukskrivning och rehabilitering

Nedan finns länkar till filmer på andra webbplatser som är kopplade till området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Habiliteringsverksamheten Sörmland

På 1177.se finns information om Habiliteringsverksamheten i Region Sörmland.

Film funktionsnedsättning

Nedan finns länkar till filmer relaterade till funktionsnedsättning. Filmerna finns på andra organisationers webbplatser och de öppnas i nytt fönster.

Innehållsansvarig: Charlotte Demelew Westerberg
Uppdaterat: 8 juni 2023
ZANN