Social hållbarhet

Region Sörmland arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Social hållbarhet handlar om människor och det som påverkar oss, till exempel rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande.

Här ges några exempel på hur landstinget arbetar för social hållbarhet.

Barnrättspiloter

I Region Sörmland finns barnrättspiloter som är regionanställda med fördjupad kunskap om barn och deras rättigheter. Piloten ska stötta sin chef och sina arbetskamrater med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter till vardagsnära arbetssätt. Barnrättspiloten utses av chef och idag finns mer än 250 aktiva piloter.

Befolkningsundersökningar Liv & Hälsa ung, Liv & hälsa

Region Sörmland genomför regelbundet olika befolkningsundersökningar både till unga och vuxna. Resultaten från undersökningarna används bland annat som planerings- och kunskapsunderlag i landstinget och för att vidareutveckla länets folkhälsoarbete.

ANDT förebyggande arbete 

I Sörmland finns en länssamordningsgrupp för ANDT-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak)  som leds av länsstyrelsen. I gruppen deltar tjänstepersoner från regionen, länets kommuner, Södermanlands läns Nykterhetsförbund, CAN, NTF och Polismyndigheten.

En regional strategi med åtgärdsprogram för ANDT arbetet för 2018-2021 finns i länet.  Läs mer på länsstyrelsens webbsida.

Skydda barn mot tobaksrök

Är ett material framtaget av Region Sörmland som kan användas i samtal och diskussion om hur vi kan skydda barn mot tobaksrök. Materialet innehåller bland annat en film, informationsblad på olika språk, diskussionsfrågor och affischer.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Sörmland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Det innebär att befolkning, patienter och anställda i länet ska erbjudas möjligheter till hälsofrämjande insatser för att nå bättre hälsa. Läs mer på HFS nätverkets hemsida

Hälsofrämjande skolutveckling

En god kvalitet i undervisningen och trygga, inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur barn och unga mår, utvecklas och presterar i skolan. Genom följande insatser bidrar regionen med stöd till skolornas hälsofrämjande arbeten:

Sörmlands Folkhälsonätverk

Nätverk för tjänstepersoner som arbetar med strategiskt folkhälsoarbete och som leds av regionen.  Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte, bidra till kunskapsspridning och utgöra en länk mellan lokal och regional nivå i Sörmland. Gruppen träffas fyra gånger per år och består av representanter från kommuner, länsstyrelsen, sörmlandsidrotten och regionen.

Trygga och goda uppväxtvillkor

En rapport som handlar om vad samhället kan göra för att fler unga ska må bättre, hur vi ökar motståndskraften mot psykisk ohälsa och sjukdom. Rapporten beskriver vilken effekt samhällets vanligaste byggstenar har på barn och ungas psykiska hälsa. I rapporten presenteras också förslag på generella angreppssätt för att öka dessa byggstenars hälsofrämjande förmåga.

Uppdaterat: 19 mars 2019
15QZ