Pilotmodellen- Region Sörmlands modell för barnrättsarbete

Brett uppdrag 

Ett framgångsrikt barnrättsarbete startarde 1998 genom ett beslut i Landstingsfullmäktige om att ALLA verksamheter, , inte bara barnverksamheterna, ska arbeta med barnets rättigheter. Samtliga partier ställde sig bakom beslutet. Genom ett beslut i Landstingsstyrelsen 2002 övergick projektet i ordinarie uppdrag.

Riktlinjer och budget för barnrättsarbetet uppdateras ständigt. Alla viktiga beslut är förankrade i regionens ledning.

Tydlig struktur

Målen för barnrättsarbetet  styr strukturen –

  • utbilda politiker och chefer
  • utbilda barnrättspiloter i alla verksamheter
  • omvärldsbevaka och samarbeta med andra som arbetar med barnets rättigheter, regionalt och nationellt.

Tidigt lärande

Redan 2000 utbildas de första 15 barnrättspiloterna och idag finns drygt 300 barnrättspiloter på plats i olika verksamheter – från vårdcentraler och intensivvårdsavdelningar till Film i Sörmland. De träffas regelbundet för att byta erfarenheter och fylla på sina kunskaper. Vid samma tidpunkt, 2000, genomförs den första utbildningen för politiker. Den följs sedan av återkommande utbildningstillfällen för politiker, chefer och tjänstemän. Kunskap och erfarenheter delas med andra regioner och myndigheter genom nätverk.

Bra resultat – Barnen först

Arbetet med barnets rättigheter i Region Sörmland har gett resultat. Fler vuxna kan ta beslut enligt barnets bästa, och barns och ungas delaktighet har ökat. Fler tonåringar får egna läkartider. Barn och unga kan göra studiebesök före operation. Det blir allt vanligare med barnväntrum, anpassade samtalsrum och trygghetsvandringar. Små barn får en sagobok om barnets rättigheter. Elever har blivit delaktiga när det gäller Region Sörmlands utbud av film, musik, teater och dans i skolorna. Vi satsar också på att förbättra stödet till barn och unga som närstående i vården, vilket är mycket viktigt för hälsan på både kort och lång sikt.

Här kan du se viktiga milstolpar för arbetet.1998-2014

Uppdaterat: 25 november 2021
18AJ