Pilotmodellen - Region Sörmlands modell för barnrättsarbete

Alla våra verksamheter ska förverkliga barn och ungas rättigheter. Sedan 2000 arbetar vi utifrån en metod som kallas för Pilotmodellen.

I modellen ingår att utbilda politiker och chefer, utbilda barnrättspiloter i alla verksamheter samt omvärldsbevaka och samarbeta med andra aktörer som arbetar med barnets rättigheter, både regionalt och nationellt.

Idag finns drygt 300 barnrättspiloter runt om i våra verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att informera och bidra till kompetensutveckling om barnets rättigheter i sin verksamhet, stödja sin chef i frågor som rör barnkonventionen och att synliggöra och driva utvecklingsområden för barnets rättigheter i verksamheten. Våra barnrättspiloter träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och fylla på sina kunskaper.

Arbetet med Pilotmodellen har gett resultat. Idag är det fler vuxna i vår organisation som kan ta beslut utifrån barnets bästa och barn och ungas delaktighet i frågor som rör dem har ökat. Exempel på detta är att barn och unga i Sörmland kan göra studiebesök innan operation, att fler väntrum och samtalsrum är barnanpassade, och att fler tonåringar får egna läkartider.

Uppdaterat: 19 juli 2024
TKGT