Inköp, upphandling och fakturering

Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpsfunktion i syfte att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna avtal med olika leverantörer. Årligen köper vi in varor och tjänster för hundratals miljoner kronor och vill som stor aktör säkerställa att dessa pengar, förutom att garantera leverans och hög kvalitet av varor och tjänster, också bidrar till att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Våra mål och värderingar

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hur vi uppför oss. Samma höga krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på de leverantörer som vi samarbetar med. Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpspolicy. Inköpspolicyn gäller vid alla inköp som genomförs av Region Sörmland och Region Västmanland inklusive dess helägda bolag och stiftelser.

Läs mer här:
Inköpspolicy och riktlinjer

Miljökrav

Vår organisation är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Vårt miljöarbete grundar sig både på inköpspolicyn och på hållbarhetsprogrammen i respektive region. Hållbarhetsprogrammen anger vilka områden som är viktiga att arbeta med för att minska miljöpåverkan.

Läs mer här:
Våra miljökrav

Sociala och etiska krav

Den sociala uppförandekoden har utvecklats tillsammans med Sveriges regioner och landsting inom samarbetet Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Den och syftar till att säkerställa att de varor och de tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Det är en självklarhet för oss att kräva att även våra leverantörer accepterar och efterlever dessa principer.

Läs mer här:
Vårt sociala ansvarstagande

Samverkan med våra leverantörer

Inom inköpsområdet arbetar vi kontinuerligt med förbättringar och tillämpar en samverkansmodell i samarbetet med våra leverantörer. Syftet är att inom ramen för avtalet identifiera möjligheter och genomföra förbättringar som gynnar den gemensamma affären. Behovet av samverkan beror på avtalets komplexitet och parterna kommer gemensamt överens om formerna i samband med avtalstecknandet.

Det finns också ett samarbete mellan vård och industri på nationell nivå.      
Läs mer här:
Överenskommelse om samverkansregler

Uppdaterat: 19 december 2023
5TC5