Samverkansstrukturen för socialtjänst och vård

Sörmlands samverkansstruktur för socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utvecklingsarbete mellan Region Sörmland och länets kommuner

Samverkansstrukturen samverkar kring socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utvecklingen sker genom  evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala prioriteringar. 

Samverkansstrukturen i Sörmland - organisation och uppdrag (pdf)

 

 

I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. 

Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att:

 • Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika huvudmännen
 • Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
 • Öka effektivitet inom berörda verksamheter
 • Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden

Reglemente för NSV- nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Möteshandlingar NSV - Nämnden för samverkan kring sociltjänst och vård (opengov.com)

Länsstyrgruppen

Länsstyrgruppen består av samtliga social- och vård och omsorgschefer i länets nio kommer samt angränsande divisionschefer i Region Sörmland. Verksamhetschef och representant för Länsgemensamt regionalt stöd, FoU-chef samt närvårdskoordinatorer medverkar även. Länsstyrgruppen beslutar om gemensamma satsningar, arbeten eller styrdokument såsom riktlinjer och rutiner på tjänstemannanivå och förvaltar länsgemensamma samarbeten över tid. 

Ärenden till Länsstyrgruppen inkommer från länsstyrgruppens medlemmar, NSV eller andra berörda verksamheter. 

Beredningsgrupper 

Länsstyrgruppen har utsett fem beredningsgrupper med ansvar inom respektive fokusområde. Dessa beredningsgrupper är:

 • BGB - Beredningsgrupp Barn och unga 
 • BGPF - Beredningsgrupp Psykiatri funktionshinder
 • BGÄ - Berednigsgrupp Äldre 
 • BGH - Beredningsgrupp Hjälpmedel
 • BGD - Digitalisering

Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda ärenden och arbeta fram beslutsunderlag till Länsstyrgruppen, samt utifrån ett länsperspektiv ge arbetsgrupperna i uppdrag med målet att leverera en god och jämlik vård inom respektive fokusområde:

 • Identifiera åtgärder för att nå målen i nationella överenskommelser
 • Uppföljning handlingsplaner, överenskommelser och rutiner inom respektive område
 • Bereda frågor som lyfts från lokala arbetsgrupper inom respektive fokusområde
 • Utgöra länk mellan arbetsgrupper och länsstyrgruppen
 • Årligen upprätta handlingsplan och årsberättelse

Beredningsgrupperna ska bestå av representanter från Länsstyrgruppen och ordförande från arbetsgrupperna inom respektive område. Gruppen kan kompletteras med personer med specifik sakkunskap.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna utgör en samverkansarena och syftar till att stärka samarbetet inom områdena barn, psykiatri och funktionshindrade samt äldre genom att tydliggöra ansvarsfördelning och synliggöra samverkansområden inom och mellan kommun och region. Arbetsgruppen rapporterar till respektive beredningsgrupp. Arbetsgruppen ska utgöra ett samrådsorgan där deltagarna

 • Diskuterar frågor av gemensamt intresse
 • Identifierar samverkansområden som är av vikt för deltagande parter
 • Utbyter erfarenheter som kan vara till gagn för respektive parts uppdrag och ansvar
 • Informerar varandra om förhållanden och pågående arbete som kan komma att påverka eller är av intresse för övriga parter
 • Är ett forum för att göra eller utarbeta underlag för samverkan mellan parter inom området
 • Kan motta gemensamma uppdrag från Länsstyrgruppen eller aktuell beredningsgrupp
 • Initierar och bereder frågor till aktuell beredningsgrupp eller länsstyrgruppen

Arbetsgruppen kan fatta beslut som ligger inom respektive representants eget mandat och uppdrag. Beslut som ligger utanför det egna mandatet kan lyftas till aktuell beredningsgrupp och/eller i respektive huvudmans ordinarie beslutsordning.

Varje huvudman utser representanter. Deltagarna ska företräda för arbetsgruppen relevanta funktioner. 

FoU i Sörmland, Hjälpmedelscentralen och Vård- och omsorgscollage

Till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV hör även följande områden:

MINNESANTECKNINGAR Länsstrygrupp, Beredningsgrupper och arbetsgrupper

Innehållsansvarig: Titti Kendall
Uppdaterat: 3 april 2024
F18K