Kunskapsstyrning

Sveriges regioner har ett gemensamt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården.
Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom respektive område. Kommunerna är på nationell nivå med i sex programområden. Tre av dessa är äldres hälsa och palliativ vård, psykisk hälsa samt barn och ungdomars hälsa.

I Sörmland är dessa programområden kopplade till den lokala delen i samverkansstrukturen i så kallade Lokala programområden (LPO).

Varje programområde leds av en ordförande. Sedan hösten 2023 finns processledare på Länsgemensamt regionalt stöd (LRS) som ett stöd till ordföranden och för att möjliggöra att arbeta mer systematiskt och i samverkan, mellan kommunerna och Region Sörmland, i de Lokala programområdena (LPO) Psykisk hälsa samt Äldres hälsa och palliativ vård.

Lokala arbetsgrupper (LAG) etableras inom respektive programområde för att i samverkan mellan olika professioner, inom kommunerna och regionen, arbeta utifrån ett beslutat uppdragsdirektiv. Arbetsgrupperna leds av en ordförande, bemannas av verksamhetsföreträdare från kommuner och region och utförs inom befintliga verksamheter. En LAG kan vara kontinuerlig över tid eller ha ett tidsbegränsat uppdrag. Processledare finns som stöd för att driva arbetet inom LAG framåt samt för att vara en länk till LPO.

Kontaktperson RSS (Regional Samverkan och Stödstruktur):
Karin Dahlqvist Claesson, enhetschef LRS (Länsgemensamt Regionalt Stöd)

Kunskapsstyrning och övriga lokala programområden inom Region Sörmland

Kunskapsstyrning nationellt

Innehållsansvarig: Elisabeth Björk Andersson
Uppdaterat: 29 april 2024
C7PH