Statistik

Under de senaste decennierna har hälsan i befolkningen som helhet förbättrats i Sörmland och i Sverige.

Hälsan och förutsättningarna för att ha en god hälsa är inte jämnt fördelade, det finns skillnader mellan olika grupper i samhället och skillnaderna ökar också inom vissa områden. När befolkningen t.ex. delas in efter utbildningsnivå är det i stort sett alltid de med lägst nivå som har sämst hälsa. Den sociala gradienten, mätt i utbildningsnivå, är tydlig.

Barns och ungas uppväxtvillkor är inte jämlika, vilket medför att vissa löper större risk än andra att råka ut för problem och ohälsa. En mindre grupp lever dessutom under svåra förhållanden som går att härleda till deras livsvillkor och familjeförhållanden.

Här hittar du regionens egna befolkningsundersökningar Liv & hälsa och Liv & hälsa ung och statistik om sörmlänningarnas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 

Uppdaterat: 24 maj 2024
HVKJ