Hälsa på lika villkor 2021

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor genomförs normalt vartannat år. På grund av coronapandemin beslutades om att göra en extra undersökning 2021 för att bland annat kunna följa pandemins påverkan på befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Undersökningen 2021 kompletterades även med ett tiotal nya frågor om covid-19.

I Sörmland fick totalt 9 199 personer i åldern 16-84 år möjlighet att besvara enkäten. Enkäten kunde besvaras via webben eller via ett hemskickat pappersformulär. Datainsamlingen pågick under februari till maj 2021, 4 156 svar kom in. Svarsfrekvensen var 45 procent.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Syftet med enkäten är att få en bild av hur befolkningen mår, och varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

Publikationer

Faktablad med fokus på några av resultaten från Hälsa på lika villkor undersökningen. (pdf)

Mer information om Hälsa på lika villkor finns på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Innehållsansvarig: Anna Ekholm
Uppdaterat: 10 februari 2023
DXWK