TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner, har ingått en överenskommelse om en struktur för kommunikation och samverkan i rehab- och sjukskrivningsprocessen. Strukturen benämns TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan. Aktuell information om TRIS publiceras här på regionens samverkanswebb men TRIS-strukturen är ett gemensamt ansvar mellan ingående parter.

Syftet med TRIS

Syftet med en struktur för samverkan inom sjukskrivningsprocessen är att skapa förutsättningar för snabba kontaktvägar parterna emellan samt möjligheten till helhetsbild av individens förutsättningar och mål. På så sätt skapas ett effektivare stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Strukturen skapar nätverk mellan medarbetare i våra olika organisationer vilket ger smidigare flöden, bättre förståelse och kunskap om varandras roller som ger ökat förtroende i samarbetet. Detta gagnar den enskildes rehabilitering.

Målgrupp för TRIS

Målgrupp för denna strukturella samverkan är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av insatser i samverkan för att komma närmare eller åter i arbete.

Kontaktpersoner och TRIS-möten

Överenskommelserna för TRIS innefattar grundnivån och fördjupad nivå. Från första april 2022 tillämpas endast grundnivå. Den innebär att aktuella verksamheter finns namngiven rehabkoordinator och att Arbetsförmedlingen och kommunen har utsedda namngivna kontaktpersoner, för aktuella verksamheter. På grundnivån fungerar rehabkoordinatorn och kontaktpersonerna som väg in i den egna organisationen och förmedlande länk mellan den egna organisationen och de samverkande parterna i individärenden samt är behjälpliga vid generella frågor.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner från Arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt till regionens rehabkoordinatorer. 

Samtyckesblankett

En samtyckesblankett för individsamverkan finns för samverkan inom TRIS. Samtyckesblanketten finns endast på svenska.   

Samtyckesblankett - Samverkan i rehab- och sjukskrivningsprocessen (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse TRIS

TRIS regleras genom tre lokala överenskommelser, norr, väster och söder. Överenskommelserna följs upp att lokala styrgrupper för TRIS. 

Lokal överenskommelse norra Sörmland (PDF, nytt fönster)
Lokal överenskommelse västra Sörmland (PDF, nytt fönster)
Lokal överenskommelse södra Sörmland (PDF, nytt fönster)

Lokala styrgrupper

I Sörmland finns tre lokala styrgrupper för TRIS, en i varje länsdel. Vägen in till styrgruppen går via din egen organisations representat i styrgruppen alterantivt via ordföranden. Kontaktuppgifter till ordföranden hittar du nedan. 

Ordförande lokal styrgrupp TRIS norra Sörmland

Eskilstuna Kommun
Malin Lehnberg, enhetschef
Arbetsmarkands- och vuxenutbildningsförvaltningen
E-post: malin.lehnberg@eskilstuna.se

Ordförande lokal styrgrupp TRIS södra Sörmland

Region Sörmland
Gustaf Nälser, verksamhetschef
Vårdcentralen Ekensberg
E-post: Gustaf.Nalser@regionsormland.se

Ordförande lokal styrgrupp TRIS västra Sörmland

Vingåkers Kommun
Annica Pettersson, IFO-chef
Socialförvaltningen, Vingåkers Kommun
E-post: annica.pettersson@vingaker.se

Uppdaterat: 21 februari 2024
66J6