TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan

Region Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner, har sedan lång tid tillbaka haft en uppbyggd struktur för samverkan i sjukskrivningsprocessen, TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan. Till strukturen har också en särskild webbplats funnits knuten, www.trissormland.se. Ett förändringsarbete pågår, bl a deltar Försäkringskassan inte längre i TRIS-möten men har utsedda kontaktpersoner för vissa vårdenheter. Deras kontaktuppgifter finns på denna sida.

Aktuell information om TRIS presenteras nu på denna webbplats. TRIS egen webbplats har samtidigt stängts ned.

Syftet med en struktur för samverkan inom sjukskrivningsprocessen är att skapa förutsättningar för snabba kontaktvägar parterna emellan samt möjligheten till helhetsbild av individens förutsättningar och mål. På så sätt skapas ett effektivare stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.

Strukturen skapar nätverk mellan medarbetare i våra olika organisationer vilket ger smidigare flöden, bättre förståelse och kunskap om varandras roller som ger ökat förtroende i samarbetet. Detta gagnar den enskildes rehabilitering.

Målgrupp för denna strukturella samverkan är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av insatser i samverkan för att komma närmare eller åter i arbete.

Kontaktpersoner och TRIS-möten

På de flesta vårdcentraler i länet samt vissa kliniker träffas vårdpersonal samt utsedda kontaktpersoner från socialtjänst och Arbetsförmedling regelbundet på samverkansmöten avseende individärenden. Dessa samverkansmöten benämns TRIS-möten. Efter samtycke från individen kan samverkansprocessen initieras utifrån en särskild frågeställning.

Ambitionen är att vi ska ha en miniminivå på den strukturella samverkan som innebär att samtliga vårdcentraler samt kliniker där sjukskrivning är vanligt förekommande, har särskilda kontaktpersoner från myndigheterna. Motsvarande kontaktperson på vårdenheten är regionens rehabkoordinatorer. Utsedda rehabkoordinatorer finns på länets samtliga vårdcentraler samt på vissa kliniker.

Lokala styrgrupper

I Sörmland finns tre lokala styrgrupper för TRIS, en i varje länsdel. Varje styrgrupp har stöd i sitt arbete av en lokal processledare.

Kontaktuppgifter till parternas representanter i respektive styrgrupp.

Kontaktuppgifter kontaktpersoner

Kontaktuppgifter till rehabkoordinatorer samt kontaktpersoner på myndigheterna finns på särskilda undersidor på denna webbplats. Länkar finns nedan. Öppnas i nytt fönster.

Rehabkoordinatorer - Region Sörmland
Sakkunniga läkare i försäkringsmedicin - Region Sörmland
Kontaktpersoner - Arbetsförmedlingen
Kontaktpersoner - Länets kommuner

Försäkringskassan ingår inte i TRIS. Kontaktuppgifter till handläggare på Försäkringskassan i Sörmland finns på Region Sörmlands intranät. 

Samtyckesblankett

En samtyckesblankett för individsamverkan finns för samverkan inom TRIS. Den är under revidering men tills det är klart går det bra att använda nuvarnade samtyckesblankett för TRIS. Viktigt är att informera individen om att Försäkringskassan inte ingår och därför gäller inte samtyckesblanketten för kommunikation med Försäkringskassan.

Samtyckesblankett för TRIS

Blanketten är i PDF-format med formulärsfunktioner och kan därför fyllas i på webben. Blanketten skrivs sedan ut och undertecknas av individen. Blanketten öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett TRIS - svenska

Samtyckesblankett för TRIS - andra språk

Blanketterna är i PDF-format med formulärsfunktioner och kan därför fyllas i på webben. Blanketten skrivs sedan ut och undertecknas av individen. Blanketterna öppnas i nytt fönster.

Samtyckesblankett TRIS - arabiska

Samtyckesblankett TRIS - engelska

Samtyckesblankett TRIS - finska

Samtyckesblankett TRIS - somaliska

Samtyckesblankett TRIS - sorani

Uppdaterat: 8 september 2020
MCEA