Länsgemensamt regionalt stöd

Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen.

Stödet avser socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inklusive främjande och förebyggande insatser. På regional nivån ingår FoU i Sörmland. I uppdraget ingår att samordna nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV:s ansvarsområde. Dit hör förutom frågor om samverkan och utveckling även hjälpmedelscentralen och vård- och omsorgscollege.

Det länsgemensamma regionala stödet är också Sörmlands RSS, (regionala samverkans- och stödstruktur) en gemensam benämning på samtliga motsvarigheter i landet. I RSS uppdraget ingår att ta emot uppdrag från SKR och nationella myndigheter. Stödja huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S (nationella samrådsgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänst) och genom att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen.

Vidare ska RSS bidra till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå vilket innebär att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling
  • verka för brukarmedverkan och brukarinflytande.

I det länsgemensamma stödet ingår Sörmlands samverkansstruktur. I uppdraget ingår även att samordna länets socialchefsnätverk och stödja mellan kommunal samverkan.

Uppdaterat: 26 april 2024
RB17