Skydda barn mot tobaksrök

Skydda barn mot tobaksrök är ett material som är tänkt att användas för diskussion och reflektion om passiv rökning.

Syftet är att skapa medvetenhet och stärka föräldrar och blivande föräldrar i att skydda barnet från passiv rökning och att skapa förutsättningar för att barnet får möjlighet att växa upp i en hälsosam miljö.
Materialet kan användas för erfarenhetsutbyte i föräldragrupper eller vid enskilda möten med föräldrar.

Materialets innehåll:

Vi rekommenderar att materialen öppnas via Internet Explorer.

Filmer för nedladdning:

Kunskap och information:

Fakta

2021 års statistik visar att 11 % av 0–4 veckors barn födda 2020 hade en rökande far och 4 % en rökande mor. Vid 8 månaders ålder noterades 9 % rökande fäder och 5 % rökande mödrar. Positivt är att antal fäder som röker 2021 har minskat jämfört med år 2020 både när
det gäller barn vid 0–4 veckors ålder samt vid 8 månader. Förekomsten av rökande föräldrar varierar stort mellan BVC och över länet. 

I FN:s konvention om barnets rättigheter fastslås att alla barn har rätt att växa upp i en hälsosam miljö. Rökning är den enskilt största identifierade riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Även utsatthet för passiv rökning innebär stora risker och ökar i takt med exponeringen. Barn är särskilt känsliga för passiv rökning, även i fosterstadiet, eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och deras luftvägar är trängre. Barn som utsätts för tobaksrök löper bland annat ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, öroninflammation, upprepade luftvägsinfektioner och astmasymtom.

Källa: Barnhälsovården Sörmland i årsrapport 2021. Region Sörmland

Dokumentation konferens:

Uppdaterat: 3 maj 2023
EDX3