Skydda barn mot tobaksrök

Skydda barn mot tobaksrök är ett material som är tänkt att användas för diskussion och reflektion om passiv rökning.

Syftet är att skapa medvetenhet och stärka föräldrar och blivande föräldrar i att skydda barnet från passiv rökning och att skapa förutsättningar för att barnet får möjlighet att växa upp i en hälsosam miljö.
Materialet kan användas för erfarenhetsutbyte i föräldragrupper eller vid enskilda möten med föräldrar.

Materialets innehåll:

Vi rekommenderar att materialen öppnas via Internet Explorer.

Filmer för nedladdning:

Kunskap och information:

Fakta

Socialstyrelsens sammanställda nationella statistik som publicerades 2017, visar att de regionala skillnaderna i föräldrars rökvanor är stora. Sörmland hade rikets högsta andel barn (födda 2015) som utsattes för rök i hemmet. 17 % av barnen utsattes för tobak i hemmet vid såväl 0–4 veckor som vid 8 månaders ålder. Jämfört med riket är Sörmland också det län där flest pappor till spädbarn röker.

I FN:s konvention om barnets rättigheter fastslås att alla barn har rätt att växa upp i en hälsosam miljö. Rökning är den enskilt största identifierade riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Även utsatthet för passiv rökning innebär stora risker och ökar i takt med exponeringen. Barn är särskilt känsliga för passiv rökning, även i fosterstadiet, eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och deras luftvägar är trängre. Barn som utsätts för tobaksrök löper bland annat ökad risk för plötslig spädbarnsdöd, öroninflammation, upprepade luftvägsinfektioner och astmasymtom.

Källa: Barnhälsovården Sörmland i årsrapport 2017. Landstinget Sörmland

Dokumentation konferens:

Uppdaterat: 5 mars 2021
ZT48