Bastjänstgöring

Bastjänstgöring, BT, är från 1 juli 2021 en obligatorisk fristående första del av specialisttjänstgöringen för alla läkare som inte genomgått svensk allmäntjänstgöring och inte påbörjat sin specialisttjänstgöring innan 1 juli 2021.

Hösten 2018 beslutade Sveriges riksdag att reformera läkarutbildningen från grundutbildning till specialisttjänstgöring. AT-tjänstgöring kommer avskaffas och läkargrundutbildningen förlängs från 5,5 år till 6 år. Läkarlegitimation ges efter den 6-åriga läkarutbildningen. Dessutom kom man fram till behovet av en bred och strukturerad klinisk introduktionsutbildning gällande svensk sjukvård, för alla -oavsett var inom ESS man läst sin grundutbildning, innan ST-tjänst, en så kallad bastjänstgöring (BT).

Syftet med reformen är i grunden en EU-anpassning för att främja den fria rörligheten med ett enhetligt utbildningssystem inom unionen och EES. Förhoppningen är även att korta tiden till färdig specialist genom att motverka bildandet av väntetider vid till exempel AT-tjänst och längre tiders underläkarvikariat som ej kan tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöring.

Bastjänstgöring (BT) är från 1 juli 2021 en obligatorisk fristående första del av specialisttjänstgöringen för alla som inte genomgått svensk AT och inte påbörjat sin ST innan 1 juli 2021.

6-årig läkarutbildning

Den nya svenska 6-åriga läkarutbildningen påbörjades höstterminen 2021 på samtliga studieorter, vilket innebär att även svenska läkarstudenter kommer behöva göra BT istället för AT från hösten 2027. AT kommer sedan avskaffas efter några års övergångstid. Under närmaste 10 år kommer både AT och BT finnas parallellt.

De första åren kommer BT främst innefatta utlandsutbildade läkare vilka ofta har en helt annan klinisk erfarenhet än svenskutbildade AT-läkare. Enligt Socialstyrelsen var 48 procent av de som legitimerades år 2019 utbildade utanför Sverige, varav 37 procent i EU/EES, 11 procent var utbildade i tredje land. Det innebär att ca hälften av alla nylegitimerade läkare har genomgått sin grundutbildning utomlands. Detta faktum kommer medföra krav på en förändrad utbildningsorganisation avseende rekrytering, introduktionsutbildning i det svenska sjukvårdssystemet, lagar, försäkringsmedicin, handledning, formativa- och summativa kompetensbedömningar och även i vissa fall språkkompetensvärdering.

Sedan 2014 har vi inom Region Sörmland erbjudit en kompletterande underläkarutbildning (KULT) för utlandsutbildade läkare inom region Sörmland, därmed har vi skaffat oss en god erfarenhet av utbildning för läkare som studerat utomlands.

Tjänstgöringstid

  • Minst 6 månader (normtid 12 månader)
  • Minst 3 mån primärvård (3 kap. 3§HSLF-FS 2021:8)
  • Minst 3 mån akut sjukvård (handläggning av akuta sjukdomstillstånd inom ett flertal diagnosområden.) (3 kap. 3§HSLF-FS 2021:8)

Men för att kunna uppfylla alla BT-delmål bör ytterligare 1-2 placeringar finnas i BT-upplägget, exempelvis psykiatri.

För att motverka långa väntetider för läkare att få en anställning för bastjänstgöring, i likhet med de långa väntetider som finns för att få AT-tjänster i dag, föreslås ett mer flexibelt regelverk.

BT-upplägg inom Region Sörmland

För att undvika olika kvalitet i BT-utbildningen och för att eftersträva en jämlik utbildning kommer BT-upplägget se likadant ut i hela regionen oavsett specialitet-, klinik- eller geografiskt område. Ett harmoniserat och strukturerat BT-upplägg underlättar planering och handledning för mottagande kliniker.

Vårt grundläggande BT-upplägg inom Region Sörmland är:

  • Akut internmedicin 3 mån
  • Akut kirurgi 2 mån
  • Psykiatri 2 mån
  • Primärvård 5 mån

Upplägget ska anpassas individuellt utifrån sökandes tidigare kliniska erfarenheter genom vikariat i Sverige. Vikariat inom ovanstående kliniker med hög utbildningskvalitet och adekvat handledning, även uppfyllda relevanta delmål kan tillgodoräknas.

Region Sörmland erbjuder integrerad BT-tjänst under 2021 och 2022. Det innebär att varje klinik eller vårdcentral rekryterar ST/BT-läkare utifrån sitt behov. Om man vill genomföra BT i Sörmland ska man kontakta enskilda kliniker eller vårdcentraler. Efter att man har anställt ST-läkaren som ska inleda sin ST med BT-tjänst, kontaktar arbetsgivaren övergripande BT-studierektor för att ta fram en individuell utbildningsplan och för att placera BT-läkaren på mottagande kliniker för sidotjänstgöringar.

Mer information om bt

Uppdaterat: 27 december 2021
2NYE