För samordnare på lärosäten

Här finns praktisk information till dig som samordnar och handlägger platser till studerande och till dig som handleder studenter.

Vi har avtal med många olika skolor och universitet för att kunna erbjuda kvalificerade praktikplatser inom olika utbildningar.

Roller och ansvar vid ansökan och fördelning av platser

Skolan/lärosätet ansvarar för att:

  • informera de studerande om vilka rutiner och regler som gäller för praktiken.
  • informera de studerande om deras eget ansvar inför praktikperioden.
  • lämna in förfrågan om praktikplatser för de studerandes räkning enligt de avtal som finns.
    Observera att vi inte tar emot ansökningar direkt från de studerande. Om skolan inte har avtal med Region Sörmland ska praktikförfrågan lämnas in senast den 1 april för höstterminen respektive den 1 oktober för vårterminen.

Region Sörmland ansvarar för att:

  • inventera tillgång på platser
  • återkoppla till skolan med besked om plats
  • erbjuda en professionell handledning av studerande enligt gemensamma avtal mellan Region Sörmland och skolan.

Rutin för läkarkandidaternas VFU

Rutin för studerande som bedöms utgöra fara för patientsäkerhet, sekretess och arbetsmiljö

Rutin för studerande gällande vaccinationer

Gäller för alla studerande och praktikanter som deltar i patientnära arbete eller utför sysslor i patientnära miljöer. Målet är att alla som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där vård bedrivs ska ha immunitet och ett fullgott vaccinationsskydd. Region Sörmland har ett ansvar att minimera riskerna för att patienter utsätts för smitta när de söker eller får vård.

Den studerande ska vid förfrågan från Region Sörmland kunna uppvisa ett undertecknat "Underlag för behov av vaccination" samt vid behov kunna styrka vidtagna åtgärder.

Utbildningsanordnare ska, innan den studerande påbörjar en praktikplacering, ansvara för att den studerande har fyllt i Region Sörmlands underlag samt vidtagit eventuella åtgärder.

Region Sörmland tar inget ansvar för eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av att ett ifyllt underlag leder till utgifter för utbildningsanordnare eller den studerande.

Här finns underlaget för behov av vaccination och det styrande dokumentet.

Reservkort för studerande i verksamhetsförlagd utbildning

Här hittar du information hur man beställer reservkort, återlämning av kort mm.

Rutin för reservkort för studerande i verksamhetsförlagd utbildning

Utlåning av nycklar, passerkort och sökare till studerande vid VFU i Region Sörmland

Skolor med avtal har förtur till praktikplatserna

Utbildningsanordnare med avtal har förtur till våra platser för VFU/APL/LIA. Övriga studerande bereds plats om möjlighet finns. Alla förfrågningar ska gå via studierektorerna för VFU inom HR-staben.

Här hittar du alla våra avtal

Uppdaterat: 12 mars 2024
38PY