Nära vård i Sörmland

Utvecklingen mot en nära vård syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från individens behov och förutsättningar. Individen ska få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.

Statens utredning "God och nära vård" beskriver och betonar behovet av en förändring av dagens hälso- och sjukvårdssystem. Det nationella uppdraget handlar om att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med utgångspunkt i ett personcentrerat arbetssätt.

Mötet med hälso- och sjukvården är bara en liten del av att leva med en sjukdom eller av att ha behov av att förbättra sin hälsa. Enligt Myndigheten för vårdanalys har Sverige cirka en miljon invånare med komplexa samordningsbehov utifrån sin sjukdomsbild. Idag är det i många fall personen själv eller dess närstående som får uppgiften att samordna. I och med omställningen tar vården ett större ansvar för detta tillsammans med den enskilde individen.

Den gemensamma målbilden för omställningsarbetet till en Nära vård i Sörmland 2035 antogs av NSV (Nämnden för socialtjänst och vård) i mars 2022 och är beslutad av länets samtliga huvudmän.

Nära vård i Sörmland på FoU i Sörmlands hemsida 

Projektrapport Nära vård i Sörmland

Målbild Nära Vård i Sörmland

Färdplan Nära vård och hälsa i Sörmland 

Innehållsansvarig: Malin Sjöqvist
Uppdaterat: 14 mars 2024
S2Y5