Pågående forskning 2022

Forskning som pågår med hjälp av forskningsstöd från Centrum för klinisk forskning

Planeringsstöd 

Oscar Eriksson, ST-läkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Prediktivt värde av ökande diskrepans mellan syremättnad och partiellt syrgastryck i blod hos patienter med ARDS

Felicia Hansson, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjuhuset/Kullbergska sjukhuset
Projektets titel: Growth during fetal life and early childhood in preterm born children

Arash Ghahraman, ST-läkare, Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland
Projektets titel: Axillär hyperhidros. En randomiserad, prospektiv, studie som jämför MiraDry med fettsugning-curretage

Henrietta Norman, Distriktsläkare, Vårdcentralen Mariefred
Projektets titel: Uppföljning och diagnossättning av prediabetes och eventuell samsjuklighet i fetma, hypertoni samt hyperlipidemi på Vårdcentraler i Region Sörmland

Jens Lundegård, Specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping
Projektets titel: Allmänmedicin under omvandling? - hur inverkar en ökad detaljstyrning på allmänläkarens kliniska beslutsfattande, patientrelationer och arbetsmiljö?

Ida Åhlin, Distriktssköterska, Vårdcentralen Åsidan Nyköping
Projektets titel: Uppfattningar kring amning, somaliska mammor i Sverige

Arish Ibrahim, Läkare, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Ergospirometri: svenska referensvärden för frisk vuxen befolkning

Yousif Ibrahim, Distriktsläkare, Vårdcentralen Mariefred
Projektets titel: En jämförande studie mellan automatisk 24-timmar blodtrycksmätning och patientegna blodtrycksmätningar i hemmet var 6:e timme under dygn.

Malena Reventlid, Psykolog, Barnhälsovården Sörmland
Projektets titel: Utvecklingsneurologiska funktionshinder bland barn – tidig upptäckt, tidig insats. Metodvalidering

Andreas Horvath, Sjuksköterska, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Fixering av PVK, en komparativ studie.

Christina Koskela, Psykolog, Barnhälsovården Sörmland
Projektets titel: Gruppbehandling för post partum depression

Louise Elander, Specialistläkare, Anestesikliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Effect of acetaminophen administration after lethal endotoxin administration in pigs

Projektstöd 

Karl Anders Hagelin, Läkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Snabba mentala effekter av könskonträr hormonell behandling av transmän

Jennifer McGreevy, Dietist, Dietistmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Utveckling av patientrapporterade utfallsmått för utvärdering av nutritionsbehandling för patienter som har haft stroke och har risk för undernäring

Jenny Lordell, Sjukgymnast, Sjukgymnastikmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Ger förskrivning av Fysisk aktivitet på recept (FaR) och motiverande samtal (MI) ökad fysisk aktivitet hos hjärtpatienter efter hjärtrehabiliteringen?

Susann Azzabi, Sjukgymnast, Sjukgymnastikmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Hur påverkas lungkapaciteten hos personer som haft Covid-19 av specifik fysioterapeutisk träning? Hur upplevs vårdtid, rehab-period och efterförlopp?

Christine Jones, Sjukgymnast, Sjukgymnastikmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Hur påverkas lungkapaciteten hos personer som haft Covid-19 av specifik fysioterapeutisk träning? Hur upplevs vårdtid, rehab-period och efterförlopp?

Kjell-Erik Israelsson, Teknisk audiolog, Öron-näsa- halskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Bredbandstympanometri- framtagande av normaldata för vuxna

Gunilla Björkqvist, Psykolog, Psykiatriska mottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Trauma, resilience and mental health among Finnish WWII veterans. Long-term consequences of war

Hampus Ekström, Läkare, Medicinkliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Ability-to-walk as a parameter to assess risk for critical illness among hospital in-patients - A CRISPOS substudy

Aleksandra Beck, Sjuksköterska Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: För- och nackdelar med PICC-line jämfört med subkutan venport vid behov av en central infart för långtidsbruk

Ahmed Nouri, Läkare, Öron-näsa- halskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Komplikationer av mediaotit hos barn: tryckutjämning vs. Operation

Catherine Iraeus, Fysioterapeut, Vårdcentralen Skiftinge
Projektets titel: Är Visuell analog skala och Numeric rating scale jämförbara vid nacksmärta, påverkas tillförlitligheten i smärtskattning av upplevd nackfunktion?

Doktorandstöd

Zahra Athab Abduljabbar, Övertandläkare, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: On evaluation of prosthetic treatment alternatives: function, clinical outcome, patient opinions and health economy

Ebba Hillstedt, ST-läkare, Medicinkliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: DNA-metylering som biomarkör för att identifiera patienter med accelererat biologiskt åldrande

Elsa Biteus, Distriktsläkare, Gnesta vårdcentral
Projektets titel: Clinical, immunological and inflammatory features in post-COVID-19 syndrome

Anna Jerregård Skarby, ST-läkare, Ger-Rehabkliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Primary Sclerosing Cholangitis - prognosis for children, IBD surveillance, liver transplantation and quality of life

Tryfonas Pitsillos, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Sleep and Physical Activity in Pregnancy study (SPAP-study)

Daniel Kornhall, Överläkare, Anestesikliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Tid till sjukhus för traumapatienter i Sverige

Louise Karlsson, Arbetsterapeut, Gnesta vårdcentral
Projektets titel: Att främja en hållbar vardags- och arbetshälsa- på individ, grupp och organisatorisknivå

Rachel Duhan, Tandläkare, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Studier av alternativa implantatmaterial On alternative materials for dental implants

Jessica Stockman, Sjukgymnast, Habiliteringsmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck

Carl Otto Schell, Överläkare, Medicinkliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Att definiera, identifiera och behandla kritisk sjukdom i sjukvårdsmiljöer med låg personaltäthet

Isabell Stahlén, Dietist, Dietistmottagningen Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Nutritionsstatus och förändringar i kroppsammansättning efter cytostatikabehandling vid akut leukemi

Jonas Andersson, Akutsjuksköterska, Akutkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Lång vistelsetid på akutmottagning - Koncept, orsaker och konsekvenser

Emma Säfström, Verksamhetsutvecklare, Sjuksköterska, Medicinkliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Kontinuitet i vården för patienter som vårdats på grund av hjärtsjukdom

Sofia Lenninger, Överläkare, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Sörmland
Projektets titel: Riskful alcohol use among young adults in clinical and general populations, development and assessment

Jan Erik Lundkvist, Psykoterapeut, Psykiatriska mottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård

Florim Delijaj, Chefsläkare, Patientsäkerhetsenheten Sörmland
Projektets titel: Utvärdering av behandlingseffekt av halskrage mot sömnapné

Kent Jonsson, Sjukgymnast, Smärtmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Evaluering av respiratorisk funktion hos patienter med fibromyalgi

Ingrid Blixt, Barnmorska, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Upplevelser av socialt och professionellt stöd vid amning

Sara Lyckner, Verksamhetsutvecklare, Sjuksköterska, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Patient related outcome measures in perioperative care

Katarina Georgsson, Psykolog, Division psykiatri och funktionshinder
Projektets titel: Terapeut- och behandlingsfaktorers betydelse för utfall vid samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård

Staffan Hammarbäck, Ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården Sörmland
Projektets titel: Vårdmötet mellan patienter i en suicidal process och ambulanssjukvården; kontaktorsaker, dokumentation och vårdsamtal

Joline Asp, ST-läkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Maternal outcomes and placental alterations after alcohol and drug exposure during pregnancy

Servah Hosseini-Mellner, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Optimizing the initial choice of neoadjuvant treatment and the surgical strategy after neoadjuvant treatment in patients with breast cancer

Måns Stefansson, Läkare, Infektions- och lungkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Epidemiology of and treatment options for recurrent Clostridioides difficile gastroenteritis

Pernilla Abrahamsson, Psykolog, Smärtmottagningen Nyköpings lasarett
Projektets titel: Interpersonella relationer och långvarig smärta

Johanna Haraldsson, Distriktsläkare, Vårdcentralen Strängnäs
Projektets titel: Att tala om känsliga ämnen – konfidentialitet och andra kommunikationsstrategier i möten mellan tonårspojkar och allmänläkare

Jenny Hedberg Graff, Arbetsterapeut, Habiliteringsmottagningen Sörmland
Projektets titel: Aspects of arm/hand function in children with cerebral palsy; range of movement changes over time and movement performance in daily life

Kristina Fagerkvist, Barnmorska, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Fex-Can Childhood- Fertility and Sexuality following Childhood Cancer

Ulrika Svea Nygren, Vårdutvecklare, Sjuksköterska, Barnhälsovården Sörmland
Projektets titel: Team och teamarbete inom svensk barnhälsovård

Liv Nordström, Utvecklingsledare, FoU i Sörmland
Projektets titel: Delaktighet vid samordnad individuell planering (SIP) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning

Daniel Selin, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urolog Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Aspects of Acute Pancreatitis - Studies on Ethiology and Outcome

Malin Collin, Övertandläkare, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Prediction of disease activity and temporomandibular joint involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis

Apostolos Analatos, Överläkare, Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett
Projektets titel: Kirurgisk rekonstruktion av funktionella och anatomiska defekter i hiatus diafragmatica

Anna Norberg Hardie, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset
Projektets titel: Observational studies exploring risk-stratification and treatment in cervical- and endometrial cancer to improve patient selection and treatment

Stöd till disputerad forskare

Gunnel Peterson, Fysioterapeut, Division primärvård
Projektets titel: Uppföljning och implementering av nack-specifik träning via internet för personer med långvariga besvär efter whiplashtrauma. Randomiserade studier

Ove Axelsson, Överläkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Obstetrisk forskning

Eva Åndell Jason, Överläkare, Barn- och ungdomskliniken Nyköpings lasarett
Projektets titel: Utvärdering av sömnsvårigheter hos barn med hjälp av SLEEP DISTURBANCES SCALE FOR CHILDREN (SDSC)

Charlotte Nylander, Överläkare, Barnhälsovården Sörmland
Projektets titel: Bästa möjliga hälsa och vård för barn och unga med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar

Maria Liljeroos, Sjuksköterska, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Implementering av digital teknik för symtommonitorering i hemmiljö hos multisjuka äldre – en hybrid studie av dess effekter

John Maret-Ouda, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Övre gastrointestinala sjukdomar - epidemiologi, kliniska aspekter och malign potential

Anna Åkerberg, Forskningsledare, FoU i Sörmland
Projektets titel: VÄLfärdsteknik och DIGitalisering - för ett FRISKt SÖRMLAND

Ninos Oussi, Enhets chef, Läkare, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Effekten av simulatorträning på patientsäkerhet, kirurgens praktiska skicklighet, stressnivåer samt postoperativa komplikationer

Lena Nordgren, Forskningshandledare, Sjuksköterska, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Projektets titel: Etisk stress och moralisk resiliens under covid-19 pandemin: en Grounded Theory studie

Marina Arkkukangas, FOU-chef, sjukgymnast, FoU i Sörmland
Projektets titel: Utvärdering och implementering av metoder som bidrar till en god och nära evidensbaserad vård i Sörmland

Christina Andreae, Sjuksköterska, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa under Covid-19 pandemin

Andreas Pikwer, Överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Mid-Sweden Sepsis Study (MIDSS) och Lungfunktion hos patienter med kronisk smärta

Lars Hjalmarsson, Specialisttandläkare, Klinikchef, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Aspekter på odontologiska behandlingar

Reuben Clark, Distriktstandläkare, Folktandvården Gnesta
Projektets titel: Munhålans betydelse vid inflammatorisk tarmsjukdom

Petronella Bjurling Sjöberg, Patientsäkerhetssamordnare, Sjuksköterska, Patientsäkerhetsenheten Sörmland
Projektets titel: Resiliens på individ- och systemnivå under Covid-19 (ResCOV): Lärdomar om framgångsfaktorer för patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö, etik

Ylva Tindberg, Överläkare, Barnhälsovården Sörmland
Projektets titel: En jämlik och rättvis Hälso- och sjukvård för barn och unga - studier av arbetssätt och tecken på utsatthet för att främja barns hälsa och utveckling

Margitha Björksved, Övertandläkare, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Sluten vs öppen kirurgi vid palatinalt felställda hörntänder; oral estetik och hälsa. En multicenter RCT

Mats Holmberg, Ambulanssjuksköterska, Ambulanssjukvården Sörmland
Projektets titel: En jämlik och nära akut vård av marginaliserade patientgrupper: med fokus på äldre och personer med psykisk ohälsa

Linus Johnsson, Distriktsläkare, Strängnäs vårdcentral
Projektets titel: Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie

Staffan Eriksson, Forskningshandledare, Sjukgymnast, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Projektets titel: Postdoktoral ansökan med inriktning mot stroke

Markus Castegren, Överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Svåra intensivvårdskrävande bakteriella-, virala- och svampinfektioner

Annika Ohlsson, Sjuksköterska, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: För- och nackdelar med PICC-line jämfört med subkutan venport vid behov av en central infart för långtidsbrukingen titel

Sanna Tiikkaja, Strateg, Hållbar regional utveckling
Projektets titel: Utsatthet och självskattad hälsa hos barn och unga som är närstående

Eugen YuHui Wang, Forskningshandledare, läkare, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
Projektets titel: Nationell blåscancer register studie, effekt av BCG instillation i blåsan för immunassocierande sjukdom, förbättra MR för prostatacancerdiagnostik med AI

Carl Mellner, Läkare, Ortopedkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Projektets titel: Predictors for skeletal maturity in children with scoliosis: a randomised controlled trial

Schmekelmedel

Eugen YuHui Wang, Leg Läkare, Urolog, Med dr., Forsknings handledare, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland
Projektets titel: Kan BCG behandling av blåsecancer minska risken för Covid 19 infektion och Alzheimer? – Två fall-kontroll studier ur nationella register

Eugen YuHui Wang, Leg Läkare, Urolog, Med dr., Forsknings handledare, Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland
Projektets titel: Att förbättra MR för prostatacancer-diagnostik med hjälp av artificiell intelligens, genom att jämföra pre-op MR- och post-op PAD-bilder

Uppdaterat: 23 oktober 2022
XP58