Pågående forskning 2023

Forskning som pågår med hjälp av forskningsstöd från Centrum för klinisk forskning

Beviljade planeringsstöd (antal: 5)
(stöd upp till 2 veckor)

Projekt: Left ventricle assist device (LVAD), a possible life-saver.
Projektansvarig: Abraham Merzo, Läkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Projekt: Outcome and survival for patients with oral tongue squamous cell carcinoma treated with curative intent. A descriptive retrospective cohort study
Projektansvarig: Anahita Mobargha, ST-läkare, Öron-näsa- och halskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Bayesian clinical trial design for optimal number of dose during vaccination
Projektansvarig: Bei Yang, Statistiker, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projekt: Clozapinebehandling av svårbehandlad drogutlöst psykos - en förstudie och underlag för en ny behandlingsrekommendation
Projektansvarig: Fredrik Frisell, Överläkare, Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Contraceptive and reproductive coercion in Sweden - differences between migrant and non-migrant populations
Projektansvarig: Lovisa Amelin, Läkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Utvärdering av "Hantera oro" - digital föräldrakurs på primärvårdsnivå
Projektansvarig: Olivia Sjöberg, Leg Psykolog, Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Beviljade projektstöd (antal: 5)
(stöd från 1 vecka till 6 veckor)

Projekt: Long-term thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation post sepsis/septic shock: nationwide cohort study
Projektansvarig: Christian Losciale, ST-läkare, Medicinkliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Uppfattningar kring amning, somaliska mammor i Sverige.
Projektansvarig: Ida Åhlin, Distriktssköterska, Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Projekt: Utveckling av patientrapporterade utfallsmått för utvärdering av nutritionsbehandling för patienter som har haft stroke och har risk för undernäring
Projektansvarig: Jennifer McGreevy, Leg. dietist, Dietistenheten Nyköpings lasarett

Projekt: Undersökning av riskfaktorer för antibiotikaresistens i urinodlingar på akutmottagning i Sörmland
Projektansvarig: Joakim Lundvik, Läkare, Infektion- och lungkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Effects of maternal depression and SSRI treatment on the in-utero environment
Projektansvarig: Therese Aaltonen, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm

Doktorandstöd (antal: 8)
(stöd i form av 30 % av heltid)

Projekt: Ergospirometri: svenska referensvärden och tillämpning vid uppföljning och behandling av patienter med cystisk fibros
Projektansvarig: Arish Ibrahim, Läkare, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Mälarsjukhuset sjukhuset

Projekt: Single motherhood by choice through ART: pretreatment fertility determinants, and posttreatment physical and mental status
Projektansvarig: Cecilia Mitt Holm, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Kartläggning av medfödda bindvävs- och skelettsjukdomar: korrelation mellan genotyp och fenotyp
Projektansvarig: Elin Stavrén-Eriksson, ST-läkare, Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Projekt: Growth during fetal life and early childhood in preterm born children
Projektansvarig: Felicia Hansson, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Allmänmedicin under omvandling: hur påverkar kunskapsstyrningen allmänmedicinens praktik?
Projektansvarig: Jens Lundegård, Läkare specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping

Projekt: Cardiovascular health in women and their offspring after a hypertensive disorder of pregnancy
Projektansvarig: Neja Mudrovcic, ST-läkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Effect of Aortic Stentgrafts on Cardiac Function
Projektansvarig: Sari Hammo, Läkare specialist i kirurgi, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Clinical factors and biomarkers associated with recurrence risk and survival after renal cancer surgery
Projektansvarig: Tarik Almdalal, Läkare, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm

Doktorandstöd fortsättningsstöd (antal: 26)
(stöd från 30 % till 50 % av heltid)

Projekt: Primary Sclerosing Cholangitis in the young and old - prognosis, IBD surveillance, liver transplantation and quality of life
Projektansvarig: Anna Jerregård Skarby, ST-läkare, Ger-Rehabkliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Observational studies exploring risk-stratification and treatment in cervical- and endometrial cancer to improve patient selection and treatment.
Projektansvarig: Anna Norberg Hardie, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna - Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Att definiera, identifiera och behandla kritisk sjukdom i sjukvårdsmiljöer med låg personaltäthet. Doktorandstöd år 7
Projektansvarig: Carl Otto Schell, Överläkare, Specialist i internmedicin och kardiologi, Medicinkliniken Nyköpings lasarett, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Aspects of Acute Pancreatitis - Studies on Ethiology and Outcome
Projektansvarig: Daniel Selin, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: DNA-metylering som biomarkör för att identifiera patienter med accelererat biologiskt åldrande
Projektansvarig: Ebba Hillstedt, Distriktsläkare, Gnesta vårdcentral, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Kontinuitet i vården för patienter som vårdats på grund av hjärtsjukdom
Projektansvarig: Emma Säfström, Verksamhetsutvecklare, Leg. sjuksköterska, Medicinkliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Linköpings universitet

Projekt: Utvärdering av behandlingseffekt av halskrage mot sömnapné
Projektansvarig: Florim Delijaj, Chefsläkare, Specialist i allmänmedicin, Patientsäkerhetsenheten Sörmland, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Upplevelser av socialt och professionellt stöd vid amning
Projektansvarig: Ingrid Blixt, Leg. barnmorska, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård.
Projektansvarig: Jan Erik Lundkvist, Leg. psykoterapeut, Psykiatriska mottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Stockholms universitet

Projekt: Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck
Projektansvarig: Jessica Stockman, Leg. sjukgymnast, Habiliteringsmottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Lunds universitet

Projekt: Tonårspojkars allmänläkarkonsultationer – kommunikation och konfidentialitet i relation till psykosocial hälsa.
Projektansvarig: Johanna Haraldsson, Distriktsläkare, Strängnäs VC, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Maternal outcomes and placental alterations after alcohol and drug exposure during pregnancy
Projektansvarig: Joline Asp, ST-läkare, Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Terapeut- och behandlingsfaktorers betydelse för utfall vid samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård.
Projektansvarig: Katarina Georgsson, Leg. psykolog, Studierektor PTP-programmet i Region Sörmland, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Stockholms universitet

Projekt: Evaluering av respiratorisk funktion hos personer med fibromyalgi
Projektansvarig: Kent Jonsson, Leg. sjukgymnast, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Fex-Can Childhood - Fertility and Sexuality following childhood cancer
Projektansvarig: Kristina Fagerkvist, Leg. barnmorska, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Delaktighet vid samordnad individuell planering (SIP) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning
Projektansvarig: Liv Nordström, Utvecklingsledare, FoU i Sörmland, Eskilstuna, Doktorand vid Mälardalens universitet

Projekt: Att främja en hållbar vardags- och arbetshälsa på individ, grupp och organisatorisk nivå
Projektansvarig: Louise Karlsson, Leg. Arbetsterapeut, Gnesta vårdcentral, Doktorand vid Högskolan i Halmstad

Projekt: Epidemiology and treatment options of recurrent Clostridioides difficile gastroenteritis
Projektansvarig: Måns Stefansson, Specialistläkare, Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Interpersonella relationer och långvarig smärta
Projektansvarig: Pernilla Abrahamsson, Leg. Psykolog med specialistbehörighet, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Studier av alternativa implantatmaterial On alternative materials for dental implants
Projektansvarig: Rachel Duhan, ST-tandläkare i oral protetik, Specialisttandvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Göteborgs universitet

Projekt: Patient related outcome measures in perioperative care
Projektansvarig: Sara Lyckner , Verksamhetsutvecklare, Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Linköpings universitet

Projekt: Riskful alcohol use among young adults in clinical and general populations, development and assessment
Projektansvarig: Sofia Lenninger, Överläkare, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Vårdmötet mellan patienter i en suicidal process och ambulanssjukvården; kontaktorsaker, dokumentation och vårdsamtal
Projektansvarig: Staffan Hammarbäck, Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, Katrineholm, Doktorand vid Linnéuniversitetet

Projekt: Sleep and Physical Activity in Pregnancy study (SPAP-study)
Projektansvarig: Tryfonas Pitsillos, ST-läkare, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Teambesök inom barnhälsovården - möjligheter och svårigheter ur ett professionsperspektiv
Projektansvarig: Ulrika Svea Nygren, Vårdutvecklare, Leg. distriktssjuksköterska, Barnhälsovården, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: On evaluation of prosthetic treatment alternatives: function, clinical outcome, patient opinions and health economy.
Projektansvarig: Zahra Athab Abduljabbar, Övertandläkare oral protetik, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Göteborgs universitet

Stöd till disputerad forskare (antal: 23)
(stöd upp till 30 % av heltid)

Projekt: Patienters psykiska och fysiska hälsa efter att de vårdats för Covid-19 på intensivvårdsavdelning i Sverige, nationellt registerdata
Projektansvarig: Anders Ersson, Docent, Leg. läkare, Anestesikliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Tidig upptäckt och tidig insats för barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar, diabetes och obesitas
Projektansvarig: Charlotte Nylander PhD, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa vid Covid-19 pandemin
Projektansvarig: Christina Andreae, PhD, Leg. sjuksköterska, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Utvärdering av sömnsvårigheter hos barn med hjälp av SLEEP DISTURBANCES SCALE FOR CHILDREN (SDSC)
Projektansvarig: Eva Åndell Jason, PhD, Specialistläkare i pediatrik, Specialist i barnneurologi med habilitering, Barn- och ungdomskliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Kan BCG instillation av urinblåsecancer minska risken för immunassocierade sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Covid 19 infektion?
Projektansvarig: Eugen Yuhui Wang, PhD, Leg. Läkare, Specialist i urologi, Forskningshandledare vid Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projekt: Uppföljning och implementering av nack-specifik träning via internet för personer med långvariga besvär efter whiplashtrauma. Randomiserade studier
Projektansvarig: Gunnel Peterson, Docent, Leg. fysioterapeut, VC Linden Katrineholm

Projekt: Aspekter av rörlighet och funktion i övre extremiteterna hos barn och vuxna med cerebral pares
Projektansvarig: Jenny Hedberg Graff, PhD, MSc, Leg. arbetsterapeut, Habiliteringsverksamheten, Eskilstuna

Projekt: Odontologisk behandlingsforskning
Projektansvarig: Lars Hjalmarsson, PhD, Specialisttandläkare/klinikchef, Specialisttandvården Folktandvården Sörmland

Projekt: Etisk stress och moralisk resiliens under covid-19 pandemin: en Grounded Theory studie samt Funktionell musikterapi vid långvarig smärta
Projektansvarig: Lena Nordgren, Docent, Leg. Sjuksköterska, Forskningshandledare, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projekt: Metacognitive Training for Negative Symptoms (MCT Minus)
Projektansvarig: Linda Swanson, PhD, Psykolog, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland och Psykiatriska kliniken Region Sörmland

Projekt: Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie
Projektansvarig: Linus Johnsson, PhD, Specialistläkare i allmänmedicin, Strängnäs Vårdcentral

Projekt: Sluten vs öppen kirurgisk friläggning av felställda hörntänder i överkäken; enkätundersökning för jämförelse av estetiskt resultat. En multicenter RCT
Projektansvarig: Margitha Björksved, PhD, Övertandläkare ortodonti, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Implementering av digital teknik för symtommonitorering i hemmiljö hos multisjuka äldre – en hybrid studie av dess effekter
Projektansvarig: Maria Liljeroos, Docent, Leg. sjuksköterska, Vårdutvecklare, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Verksamhetsutvecklare PrimUS Hälsovalsstaben Eskilstuna

Projekt: God och nära vård och omsorg för äldre personer i Sörmland- ett fokus på personcentrering och hälsofrämjande och förebyggande arbete
Projektansvarig: Marina Arkkukangas, PhD, FOU-chef, Leg. sjukgymnast, FoU i Sörmland

Projekt: Svåra intensivvårdskrävande bakteriella-, virala- och svampinfektioner
Projektansvarig: Markus Castegren, PhD, Överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna, Adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet

Projekt: En jämlik och nära akut vård av marginaliserade patientgrupper - med fokus på äldre och personer med psykisk ohälsa
Projektansvarig: Mats Holmberg, Docent, Leg. specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, Ambulanssjukvården Region Sörmland

Projekt: Obstetrisk forskning
Projektansvarig: Ove Axelsson, Seniorprofessor, Överläkare vid Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Institutionen för Kvinnors- och barns hälsa, Uppsala universitet

Projekt: Identifiering av individer med familjär hyperkolesterolemi genom NCS-cross sökning
Projektansvarig: Peter Benedek, PhD, Endokrinologi, Medicinkliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Implantation av IPS stamceller i en cellodlingsmodell med syfte att förbättra hörselfunktionen hos patienter med mycket nedsatt hörsel
Projektansvarig: Petri Olivius, PhD, Forskningsdirektör, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projekt: Resiliens på individ- och systemnivå under Covid-19 (ResCOV): Lärdomar om framgångsfaktorer för patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö och etik
Projektansvarig: Petronella Bjurling-Sjöberg, PhD, Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, Patientsäkerhetssamordnare, Patientsäkerhetsenheten Sörmland

Projekt: Självskattad psykisk ohälsa och betydelsen av skyddsfaktorer bland barn som är närstående
Projektansvarig: Sanna Tiikkaja, PhD, Forskningsledare, FoU i Sörmland

Projekt: Postdoktoral ansökan med inriktning mot stroke
Projektansvarig: Staffan Eriksson, PhD, Leg. Sjukgymnast, Forskningshandledare, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projekt: En jämlik och rättvis hälso- och sjukvård för barn och unga - studier av arbetssätt och tecken på utsatthet för att främja barns hälsa och utveckling
Projektansvarig: Ylva Tindberg, Docent, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Adjungerad lektor vid Uppsala universitet

Uppdaterat: 20 februari 2023
XRDH