Pågående forskning 2024

Forskning som pågår med hjälp av forskningsstöd från Centrum för klinisk forskning

Beviljade planeringsstöd (antal: 5)
(stöd upp till 2 veckor)

Projekt: Tillgänglighet, för vem?
Projektansvarig: Anne-Sofie Lundgren, Distriktssjuksköterska, Mariefreds VC

Projekt: Säkra personförflyttningar inom hälso- och sjukvård- Arbetsmiljö och patientsäkerhet
Projektansvarig: Ida Lidstedt, Leg. Arbetsterapeut, Arbetsterapin Nyköpings lasarett

Projekt: Efter genomgången POPP (utbildning i Preohospital Omvårdnad av Patient med Psykisk ohälsa) Projektansvarig: Jonas Carlsson, Leg. Sjuksköterska, Akutkliniken Nyköpings lasarett

Projekt: The significance of affective touch for integration of affective and sensory modalities and psychic development in the human infant
Projektansvarig: Mathias Swartling, AT-läkare, Trosa VC

Projekt: Är trombocytos i en svensk primärvårdspopulation användbar som klinisk markör för tidig cancerdetektion?
Projektansvarig: Stina Schell, Leg. Läkare, Bagaregatans VC Nyköpings lasarett

Beviljade projektstöd (antal: 15)
(stöd från 1 vecka till 6 veckor)

Projekt: Symptom hos vuxna med enures och prediktiva faktorer för lyckosam larmbehandling
Projektansvarig: Amadeus Bergsten, AT-läkare, AT-enheten Nyköpings lasarett

Projekt: Identifying the critical ill Comparing the predictive accuracy of pragmatic and comprehensive ward based triage strategies, Danger Signs and NEWS
Projektansvarig: Andreas Wellhagen, Specialistläkare, Anestesikliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Identifiering av individer med familjär hyperkolesterolemi (FH) genom NCS cross-sökning inom primärvården
Projektansvarig: Elin Eriksson, ST-läkare, Mariefreds VC

Projekt: First episode psychosis or substance induced psychosis? Investigating mortality and violent crime in a nation-wide register-based cohort study
Projektansvarig: Fredrik Frisell, Överläkare, Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Ability-to-walk as a parameter to assess risk for critical illness among hospital in-patients - A CRISPOS substudy
Projektansvarig: Hampus Sjöstedt, ST-läkare, Medicinkliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Robotic-assisted contra open resection for suspected or confirmed gallbladder cancer
Projektansvarig: Hannes Wållgren, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett

Projekt: Kan införandet av Cosmics vätskemodul minska patientens behov av inotropa läkemedel vid öppen kolo-rektalkirurgi?
Projektansvarig: Inge Larsson, Anestesisjuksköterska, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Grammatisk förmåga och funktionell hörselförmåga i olika ljudmiljöer hos 4-6 åriga barn med ensidig hörselnedsättning
Projektansvarig: Ingrid Hedström, Logoped, Hörsel- och dövmottagningen Sörmland

Projekt: Utveckling av patientrapporterade utfallsmått för utvärdering av nutritionsbehandling för patienter som har haft stroke och har risk för undernäring
Projektansvarig: Jennifer McGreevy, Leg. Dietist, Dietistenheten Nyköpings lasarett

Projekt: Undersökning av riskfaktorer för antibioitkaresistens i urinodlingar på akutmottagningar i Sörmland Projektansvarig: Joakim Lundvik, Leg. Läkare, Infektions- och lungkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: HEAL-FHA: Hälso- och livsstilsintervention vid funktionell hypotalamisk amenorré
Projektansvarig: Kajsa Müllersdorf, ST-läkare, Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset

Projekt: Gruppbehandling vid postpartumdepression
Projektansvarig: Nina Stühmeyer, Psykolog, Barnhälsovården Sörmland

Projekt: Investigating factors regulating fetal growth
Projektansvarig: Sonia Hassani, Leg. Barnmorska, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Studier av Chiari-I missbildningen i Sverige: handläggning inom sjukvården och implikationer på hälsorelaterad livskvalitet
Projektansvarig: Erik Öhlén, ST-läkare, Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Projekt: Oral tongue squamous cell carcinoma; a study of factors affecting spread and survival
Projektansvarig: Anahita Mobargha, ST-läkare, Öron- näsa- och halskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Doktorandstöd (antal: 3)
(stöd i form av 30 % av heltid)

Projekt: Metacognitive Training (MCT) of negative symptoms in psychotic disorders
Projektansvarig: Benjamin Rask, Psykolog, Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Reproductive autonomy in Sweden
Projektansvarig: Lovisa Amelin, ST-läkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Effects of maternal depression and SSRI treatment on the in-utero environment and beyond Projektansvarig: Therese Aaltonen, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm

Doktorandstöd fortsättningsstöd (antal: 31)
(stöd från 30 % till 50 % av heltid)

Projekt: Studies about Left ventricular assist devices in Advanced heart failure
Projektansvarig: Abraham Merzo, Specialistläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Karolinska institutet 

Projekt: Centralvenösa infarter för långtidsbruk: En jämförande studie av perifert insatt central venkateter (PICC-line) och subkutan venport (Port-a-Cath)
Projektansvarig: Aleksandra Beck, Leg. Sjuksköterska, Anestesikliniken Mälarsjukhuset - Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Primary Sclerosing Cholangis in the young and old - prognosis, IBD surveillance, liver transplantation and quality of life
Projektansvarig: Anna Jerregård Skarby, ST-läkare, Ger-Rehabkliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Observational studies exploring risk-stratification and treatment in cervical- and endometrial cancer to improve patient selection and treatment
Projektansvarig: Anna Norberg Hardie, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna - Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Ergospirometri: svenska referensvärden och tillämpning vid behandling av patienter med cystisk fibros och utredning av kvarstående besvär efter covid-19
Projektansvarig: Arish Ibrahim, Läkare, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Mälarsjukhuset sjukhuset, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Att definiera, identifiera och behandla kritisk sjukdom i sjukvårdsmiljöer med låg personaltäthet. Doktorandstöd år 8
Projektansvarig: Carl Otto Schell, Överläkare, specialist i internmedicin och kardiologi, Medicinkliniken Nyköpings lasarett, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Självstående mödraskap genom assisterad befruktning: fertilitetsmarkörer före behandling samt fysiskt och psykiskt status efter behandling
Projektansvarig: Cecilia Mitt Holm, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Aspects of Acute Pancreatitis - Studies on Ethiology and Outcome
Projektansvarig: Daniel Selin, ST-läkare, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Heritable connective tissue disorders and vascular diseases; genetic characterization and correlation with phenotype to improve diagnostics
Projektansvarig: Elin Stavrén-Eriksson, ST-läkare, Barn- och ungdomskliniken Sörmland, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Growth during fetal life and early childhood in preterm born children
Projektansvarig: Felicia Hansson, ST-läkare, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Upplevelser av behandling med halskrage hos patienter med medelsvår Obstruktiv Sömnapné – en kvalitativ studie
Projektansvarig: Florim Delijaj, Chefsläkare, Specialist i allmänmedicin, Patientsäkerhetsenheten Sörmland, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård
Projektansvarig: Jan Erik Lundkvist, Leg. Psykoterapeut, Psykiatriska mottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Stockholms universitet

Projekt: Allmänmedicin under omvandling: Hur påverkar en ökad detaljstyrning allmänmedicinens praktik? Projektansvarig: Jens Lundegård, Läkare specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares
Projektansvarig: Jessica Stockman, Leg. Sjukgymnast, Habiliteringsmottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Lunds universitet

Projekt: Tonårspojkars allmänläkarkonsultationer – kommunikation och konfidentialitet i relation till psykosocial hälsa
Projektansvarig: Johanna Haraldsson, Distriktsläkare, Strängnäs VC, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Maternal outcomes and placental alterations after alcohol and drug exposure during pregnancy Projektansvarig: Joline Asp, ST-läkare, Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Terapeut- och behandlingsfaktorers betydelse för utfall vid samtalsbehandling i psykiatrisk öppenvård
 Projektansvarig: Katarina Georgsson, Leg. Psykolog, Studierektor PTP-programmet i Region Sörmland, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Stockholms universitet

Projekt: Evaluering av respiratorisk funktion hos personer med fibromaylgi Evaluation of respiratory function in people with fibromyalgia
Projektansvarig: Kent Jonsson, Leg. Sjukgymnast, Smärtmottagningen, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Fex-Can Childhood - Fertility and sexuality following childhood cancer
Projektansvarig: Kristina Fagerkvist, Leg. Barnmorska, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Delaktighet vid samordnad individuell planering (SIP) för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism
Projektansvarig: Liv Nordström, Utvecklingsledare, FoU i Sörmland, Eskilstuna, Doktorand vid Mälardalens universitet

Projekt: Balancing everyday life and work to promote occupational and mental health- both from an individual and employer perspective
Projektansvarig: Louise Karlsson, Leg. Arbetsterapeut, Gnesta vårdcentral, Doktorand vid Högskolan i Halmstad

Projekt: Reducing CNS complications in Langerhans cell histiocytosis
Projektansvarig: Malin Sveijer, ST-läkare, Barn- och ungdomskliniken Sörmland, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Epidemiology and treatment options of recurrent Clostridioides difficile gastroenteritis
Projektansvarig: Måns Stefansson, Specialistläkare, Infektions- och lungkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Karolinska institutet

Projekt: Cardiovascular health in women and their offspring after a hypertensive disorder of pregnancy Projektansvarig: Neja Mudrovcic, ST-läkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Studier av alternativa implantatmaterial On alternative materials for dental implants
Projektansvarig: Rachel Duhan Wåhlberg, ST-tandläkare i oral protetik, Specialisttandvården, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Göteborgs universitet

Projekt: Patient related outcome measures in perioperative care
Projektansvarig: Sara Lyckner, Verksamhetsutvecklare, Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Linköpings universitet

Projekt: Riskful alcohol use among young adults in clinical and general populations, development and assessment
Projektansvarig: Sofia Lenninger, Överläkare, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Vårdmötet mellan patienter i en suicidal process och ambulanssjukvården; kontaktorsaker, dokumentation och vårdsamtal
Projektansvarig: Staffan Hammarbäck, Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, Katrineholm, Doktorand vid Linnéuniversitetet

Projekt: Clinical factors and biomarkers associated with recurrence risk and survival after renal cancer surgery
Projektansvarig: Tarik Almdalal, Läkare, Kliniken för kirurgi och urologi Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: Sleep and Physical Activity in Pregnancy study (SPAP-study)
Projektansvarig: Tryfonas Pitsillos, ST-läkare, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Doktorand vid Uppsala universitet

Projekt: On evaluation of prosthetic treatment alternatives: function, clinical outcome, patient opinions and health economy
Projektansvarig: Zahra Athab Abduljabbar, Övertandläkare oral protetik, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna, Doktorand vid Göteborgs universitet

Stöd till disputerad forskare (antal: 24)
(stöd upp till 30 % av heltid)

Projekt: Den nya biobankslagen ställer höga informationskrav: Förstår patient/provgivare vad det innebär att samtycke till vård och behandling?
Projektansvarig: Annika Ohlsson, PhD, Kemist Unilabs AB

Projekt: Bättre hälsa och vård för barn och ungdomar
Projektansvarig: Charlotte Nylander, PhD, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: COVID-19 pandemins långtidseffekter på vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa
Projektansvarig: Christina Andreae, PhD, Leg. sjuksköterska, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Samskapande utveckling och implementering av en digital vårdplan via 1177 vårdguiden för personer som nyligen fått diagnosen hjärtsvikt
Projektansvarig: Emma Säfström, PhD, Verksamhetsutvecklare, Leg. sjuksköterska, Medicinkliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Utvärdering av sömnsvårigheter hos barn med hjälp av SLEEP DISTURBANCES SCALE FOR CHILDREN (SDSC)
Projektansvarig: Eva Åndell Jason, PhD, Specialistläkare i pediatrik, Specialist i barnneurologi med habilitering, Barn- och ungdomskliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Långvariga nacksmärta och besvär efter whiplashskada, diagnostik, nack-specifik träning via internet samt implementering. Randomiserade studier
Projektansvarig: Gunnel Peterson, Docent, Leg. fysioterapeut, VC Linden Katrineholm

Projekt: Investigating the effect of a structured breastfeeding support program for healthcare professionals and parents breastfeeding practices
Projektansvarig: Ingrid Blixt, PhD, Leg. barnmorska, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm

Projekt: Odontologisk behandlingsforskning
Projektansvarig: Lars Hjalmarsson, PhD, Specialisttandläkare/klinikchef, Specialisttandvården Folktandvården Sörmland

Projekt: Funktionsinriktad musikterapi (FMT) vid behandling av långvarig smärta. En kvalitativ observationsstudie
Projektansvarig: Lena Nordgren, Docent, Leg. Sjuksköterska, Forskningshandledare, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland, Adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet

Projekt: Metakognitiv Träning (MKT) för negativa symptom vid schizofreni (MKT Minus)
Projektansvarig: Linda Swanson, PhD, Psykolog, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland och Psykiatriska kliniken Region Sörmland

Projekt: Att söka kvalitet bland behov och beställningar: Allmänläkarens etiska beslutsfattande i en kravfylld vardag
Projektansvarig: Linus Johnsson, PhD, Specialistläkare i allmänmedicin, Strängnäs Vårdcentral

Projekt: Palatally displaced canines; what are the risk factors contributing to root resorption? 
Projektansvarig: Margitha Björksved, PhD, Övertandläkare ortodonti, Specialisttandvården Mälarsjukhuset Eskilstuna

Projekt: Samskapande utveckling och implementering av en digital vårdplan via 1177 vårdguiden för personer som nyligen fått diagnosen hjärtsvikt
Projektansvarig: Maria Liljeroos, Docent, Leg. sjuksköterska, Vårdutvecklare, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Verksamhetsutvecklare PrimUS Hälsovalsstaben Eskilstuna

Projekt: Primär och sekundär prevention med fokus på psykisk och fysisk hälsa hos personer 65 år eller äldre i Sörmland
Projektansvarig: Marina Arkkukangas, PhD, FOU-chef, Leg. sjukgymnast, FoU i Sörmland

Projekt: Intensivvårdskrävande infektioner; patofysiologi, immunologi och verktyg för att individualisera behandling
Projektansvarig: Markus Castegren, Docent, Överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna, Adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet

Projekt: En jämlik och nära akut vård av marginaliserade patientgrupper: med fokus på en god akut vård av personer med psykisk ohälsa (Care-MeU)
Projektansvarig: Mats Holmberg, Docent, Leg. specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, Ambulanssjukvården Region Sörmland

Projekt: Obstetrisk forskning
Projektansvarig: Ove Axelsson, Seniorprofessor, Överläkare vid Kvinnokliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna – Kullbergska sjukhuset Katrineholm, Institutionen för Kvinnors- och barns hälsa, Uppsala universitet

Projekt: Identifiering av individer med familjär hyperkolesterolemi (FH) genom NCS-cross sökning inom primärvården
Projektansvarig: Peter Benedek, PhD, Endokrinologi, Medicinkliniken Nyköpings lasarett

Projekt: Resiliens på individ- och systemnivå under Covid-19 (ResCOV): Lärdomar om framgångsfaktorer för patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö och etik
Projektansvarig: Petronella Bjurling-Sjöberg, PhD, Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, Patientsäkerhetssamordnare, Patientsäkerhetsenheten Sörmland

Projekt: Fokus på folkhälsan - studier bland sörmländska barn, ungdomar och äldre
Projektansvarig: Sanna Tiikkaja, PhD, Forskningsledare, FoU i Sörmland

Projekt: Postdoktoral ansökan med inriktning mot stroke
Projektansvarig: Staffan Eriksson, PhD, Leg. Sjukgymnast, Forskningshandledare, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projekt: Teamarbete och samverkan i barnhälsovården
Projektansvarig: Ulrika Svea Nygren, PhD, Vårdutvecklare, Leg. distriktssjuksköterska, Barnhälsovården, Mälarsjukhuset Eskilstuna,

Projekt: Retrospektiv kohortstudier inom icke muskelinvasiv blåscancer i Sverige baserad på nationella register och MR för prostatacancer diagnos och behandling
Projektansvarig: Wang Eugen Yuhui, PhD, Leg. Läkare, Specialist i urologi, Forskningshandledare vid Centrum för klinisk forskning Region Sörmland, Adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet

Projekt: En jämlik och rättvis hälso- och sjukvård för barn och unga - studier av arbetssätt och tecken på utsatthet för att främja barns hälsa och utveckling
Projektansvarig: Ylva Tindberg, Docent, Barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovården, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet

Uppdaterat: 8 februari 2024
658U