Stöd till forskningsarbete

En av Centrum för klinisk forsknings huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning samt forskning vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att regionen mer ska kunna arbeta sjukdomsförebyggande.

Centrum för klinisk forskning erbjuder ekonomiskt stöd för forskning och två gånger per år kan anställda ansöka om forskningsmedel för forskning. Vi ger ekonomisk ersättning både till tid att ägna sig åt forskning och till omkostnader, t.ex. kostnader för laboratorieprover. Forskarutbildade handledare vid Centrum för klinisk forskning hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier samt är behjälpliga när rapporter eller vetenskapliga artiklar ska skrivas. Våra statistiker erbjuder statistisk hjälp, både vad gäller försöksplanering och statistiska utvärderingar efter slutfört forskningsprojekt. Sjukhusbiblioteken hjälper bland annat till med litteratursökning och referenshantering.

Forskningsmedel

Vad är Forskningsmedel? Syftet med forskningsmedel är att ge ekonomiskt stöd till klinisk, patientnära forskning inom Region Sörmland. Projekt som beviljas stöd skall knyta an till lregionens olika verksamhetsområden och ha patient- och verksamhetsnyttan i fokus. Centrum för klinisk forskning ger även stöd till forskningsprojekt vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att bättre kunna stärka hälsofaktorer och för att lregionen bättre ska kunna arbeta sjukdomsförebyggande.

Forskningsmedel kan sökas två gånger per år för två typer av kostnader

Forskningsanslag, som täcker kostnader för exempelvis litteratur, utrustning, omkostnader, kurser eller resor.Forskningstid, som ersätter kostnader för arbetstid som ägnas åt forskningsarbete.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka.

För information och ansökan: www.researchweb.org/is/dll

Handledning

Forskarutbildade handledare finns vid Centrum för klinisk forskning. Vi hjälper till med försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Vi hjälper också till med att sammanställa rapporter och vetenskapliga artiklar.

Alla våra forskningshandledare har en vårdutbildning i botten och har efter detta genomgått egen forskarutbildning. Sammansättningen av våra handledares kompetenser är sådan att så många som möjligt av de olika kliniska kunskapsområdena ska finnas representerade.

Statistikstöd

Centrum för klinisk forskning statistiker stödjer Region Sörmlands personal i forsknings- och utvecklingsarbeten, vilket kan innebära diskussioner om projektupplägg, hjälp med statistiska analyser eller konstruktion av frågeformulär. Vår medverkan i projekt kan vara allt från att ge enkla råd till att göra avancerade statistiska analyser.

Läs mer om statistikstöd i dokumentet "Statistisk rådgivning vid Centrum för klinisk forskning" som du hittar till höger.

Den som är i färd med att starta ett projekt är välkommen att höra av sig till Centrum för klinisk forsknings för att få kontakt med en statistiker.

Biblioteksstöd

På sjukhusbiblioteken får du hjälp med att söka och sortera information som rör allt från en första trevande idé till ett konkret forskningsprojekt. Vi visar hur du avgränsar ett ämnesområde, väljer lämpliga informationskällor och lägger upp en sökstrategi.

Du kan fritt delta i våra schemalagda undervisningstillfällen i informationssökning eller boka en bibliotekarie för enskild konsultation.
Vi ger även undervisning i referenshanteringsprogram som hjälper dig att hålla ordning på artikelreferenser och underlättar skrivande av vetenskapliga texter.

Vid frågor eller kontakt med någon av våra handledare eller statistiker var vänlig maila Centrum för klinisk forskning

 

Uppdaterat: 8 oktober 2019
XNXA