Centrum för klinisk forsknings rapporter

Följande arbeten har publicerats i Centrum för klinisk forsknings interna rapportserie:

2023

Utredning - Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll
Författare: Lars Hjalmarsson, Forum Mellansverige

Hög eller låg kontinuitet? Lagom stor lista? Fokus–täckningsdiagrammet som förbättringsverktyg. AllmänMedicin. 2023;(2):32–5
Författare: Linus Johnsson, distriktsläkare Strängnäs VC

Vilken roll spelar allmänläkaren? Verktyg för vardagsetisk reflektion. AllmänMedicin. 2023;(4):54–7
Författare: Linus Johnsson, distriktsläkare Strängnäs VC

2021

Att delta i dansterapeutisk gruppbehandling - en kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats
Författare: Karin Vetterfalk

2020

Vilken evidens finns för 24-timmars positionering med avseende av kontrakturutveckling hos individer med cerebral pares -En Litteraturstudie
Författare: Anna Kennhed & Mats Nilhage

2019

Reliabilitet och validitet av Self-Efficacy frågeformulär i barntandvården
Författare: Baraa Haider

Att arbeta personcentrerat i form av LärCafé
Författare: Lotta Altis

2015

Astmapatienter i Primärvården
Vårdresurser och astmakontroll
Författare: Anne Rydén

Delad vårdnad - Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda äldre med diabetes i hemsjukvården
Författare: Maria Överholm-Wargh

Mellan system och patient Situationer av ambassadörskap, självrannsakan och "fristad" hos deltagare i ett förbättringsprojekt
Författare: Malin Sootalu

2014

Patientklagomål till patientnämnden i Sörmland - en deskriptiv studie
Författare: Charlotta Skålén

Med kokleaimplantat i arbetslivet
Författare: Kerstin Persson

Nutritionsbedömningar - sjuksköterskors uppfattningar av att utföra nutritionsbedömningar
Författare: Annika Pedersen

2013

Får patienter med Carpaltunnelsyndrom arbetsterapeutisk konservativ behandling innan operation?
Författare: Helena Jonson, Susanne Holmqvist-Lybäck

2012

Utvärdering av KOL - skola på Kullbergska sjukhuset med avseende på fysisk funktion, hälsa och välbefinnande Författare: Rosie Axén

Att ha svävat mellan liv och död - En fenomenologisk hermeneutisk studie av akuta och livshotande sjuka patienters upplevelser och erfarenheter under tiden de återhämtar sig
Författare: Carina Palesjö

2011

Jag måste nog bli sjukare först...
Författare: Lena Andersson

Btx-A injektioner och terapeutiska interventioner: Effekter på rörelseförmåga i övre extremiteter hos barn med CP - en pilotstudie
Författare: Jenny Hedberg

Utvärdering av Näckrosprojektet
Författare: Maria Skarin

Gång med rollator belastar kognitionen hos äldre personer med nedsatt kognition - en pilotstudie
Författare: Edit Tedenljung

2010

Specialist sjuksköterske-mottagning på vårdcentral
Författare: Lena Andersson

Standardvårdplanens inverkan på patient och sjuksköterska. - En enkätstudie
Författare: Christina Andreae, Åsa Wickman

Foreign-born stroke patients in Stockholm: an investigation
Författare: Avvai Nilsson

Sörmlänningar tycker om vården
Författare: Lotta Sahlqvist, Anna Ekholm

Hälsan i Södermanland
Författare: Lotta Sahlqvist, Anna Ekholm, Hans G Eriksson, Fredrik Granström

Reflektivt lärande och etisk kompetens i praktiskt vårdarbete
Författare: Malin Sootalu

2009

Hemhabilitering i Malmköping.
Författare: Blomberg M, Ottorp H, Gerhardsson C.

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården - en intervjustudie Författare: Zander Viktoria.

Rapid screening of ongoing substance abuse by sweat sampling and analysis.
Författare: Hoffman O.

Syskonproblematik och syskoninsatser i familjer med funktionsnedsatta barn.
Författare: Bruno-Asp B-M.

En pilotstudie kring upplevelse av delaktighet i livssituationen tre månader efter commotio.
Författare: Sehlstedt A.

Rutiner före och efter coronarangio och/eller PCI.
Författare: Mälberg H.

2008

Faktorer till framgångsrik och långsiktig viktnedgång.
Författare: Marie Portström, Lena Tidblom

Arbetsterapi och sjukgymnastik i samband med Botulinum Toxin-injektion för patienter med spasticitet. Författare: Marie-Louise Fredriksson, Lena Fröstrand

"Folkvagnsmotorn i min Rolls Royce-kropp". En fenomenologisk intervjustudie om att leva med hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom.
Författare: Anna-Maria Högman

Att vara passiv på en aktiv avdelning – en innehållsanalys om hjärtpatientens dokumenterade delaktighet i omvårdnadsjournalen.
Författare: Christina Andreae

Att acceptera en tvetydig livlina. Erfarenheter av att vara bärare av en implanterbar defibrillator utifrån ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv.
Författare: Lotta Altis

Bildkvalité på intraorala röntgenbilder tagna på Folktandvården Sörmland 2006.
Författare: Karin Ekströmer

Samtal om hjärtat: Det vårdande samtalet och dess innebörd för patienter drabbade av hjärtinfarkt.
Författare: Maria Liljeros

Införandet av höftskolan i Sörmland.
Författare: Gunnel Peterson

Standardvårdplan för aortaopererade patienter – effekt på postoperativ vård.
Författare: Petronella Bjurling-Sjöberg, Majvor Sandin-Roos och Sara Lyckner

2007

Utvärdering av knäskolan.
Författare: Annika Österberg

Muskelär hypotoni.
Författare: Paul Denés och Linda Bäck Norrman

Frågeformuläret "Fem frågor om din hälsa" gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten.
Författare: Anna Elvenger, Eva Degerheim Frykstad

Patienternas upplevelse av den sjukgymnastiska ryggmottagningen på mödravårds-centralen i Eskilstuna. En enkätundersökning.
Författare: Ellinor Rundlöf & Ulrika Skoog.

Utvärdering av Feldenkraismetoden (ATM) på patienter med psykosomatiska/stress-relaterade problem hos patienter som sökt för funktionsstörningar i rörelse-stödjeorganen på Rörelseskolan i Oxelösund 2005/2006. Författare: Åsa Hedvall.

Utvärdering av projektet Apotekare på vårdcentralen Lövåsen.
Författare: Eija Göransson.

Införandet av höftskola i Sörmland. Påverkas remissflödet till ortopedklinikerna och förändras åtgärder vid höftbesvär? Sammanställning och baslinjemätning.
Författare: Gunnel Peterson

2006

Beteendemodifikation vid övervikts- och fetmabehandling - en femårsuppföljning
Författare: Marie Portström, Lena Tidblom, Ekeby vårdcentral

Sjukgymnastisk behandlingsmodell för patienter med musculoskeletal smärta från ländrygg. Sju singel-case studier med uppföljning efter sex månader.
Författare: Gunnel Peterson

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?
Författare: Magnus Gustafsson, Torshälla VC

Sjukskrivning och rehabiliteringsbehov. Sjukintyget som instrument vid bedömning av rehabiliteringsbehov. Författare: Anna-Sophia von Celsing

Uppfattning om arbetsförmåga - patientens uppfattning i jämförelse med ett multidisciplinärt rehabliteringsteams bedömning.
Författare: Lottta Janson

 

Uppdaterat: 15 april 2024
4WMK