Biobank Sörmland

Den 1 juli 2023 trädde den nya biobankslagen, 2023:38, i kraft. Lagen omfattar humanbiologiska prov, dvs prov från människa eller foster, som avses att bevaras och som kan kopplas till en enskild individ.

Syftet med biobankslagen är att skydda den som har lämnat prov, provgivaren, och stärka provgivarens integritet vid insamling, bevarande och användning av biobanksprov. Lagen ska samtidigt möjliggöra att prov kan användas exempelvis för vård men också för forskning för att kunna förbättra och utveckla vården.

De flesta prov som tas inom vården kastas efter analys men ett fåtal prov sparas i en biobank. Om inget annat angetts, får de prov som sparas användas för patientens framtida vård och behandling, utbildning, utveckling och kvalitetsarbete inom vården, forskning och produktframställning.

Samtycke

Prov tagna i vården, som är biobanksprov, sparas automatiskt om patienten har sagt ja till vård och behandling. Patienten har alltid rätt att begära att ett prov förstörs eller att begränsa vad provet får användas till. En ändring av samtycke sker antingen genom att ladda ner blanketten E1. Ändring av samtycke eller genom att logga in på 1177.se.

Forskning på biobanksprov

Nytagna prov och/eller befintliga prov i en biobank kan användas i forskning om det finns en godkänd etikansökan, ett patientsamtycke och ett avtal mellan Region Sörmland och den som ska utföra studien. Etikansökan godkänns av Etikprövningsmyndigheten.

För dig som vill veta mer:
Biobank Sverige
Nya biobankslagen
Etikprövningsmyndigheten

Information och utbildning

Biobank Sverige utformar alla dokument och riktlinjer som är gemensamma för samtliga regioner i Sverige. Dokumenten finns på: Dokument - biobanksverige

Under våren 2023 arrangerade Biobank Sverige en webbinarserie om den nya biobankslagen. Inspelningarna och PP-presentationer finns på: Vad innebär den nya biobankslagen?

Kontakt

Vid frågor kontakta regionens Biobanksamordnare
E-post: biobank@regionsormland.se
Mobil: 073-073 33 96

 

Uppdaterat: 15 mars 2024
DK45