Välfärdsteknik och digitalisering

Digitalisering och välfärdsteknik utgör en nödvändig pusselbit för att klara de demografiska och kompetensmässiga utmaningarna inom vård och omsorg. För att Region Sörmland och länets kommuner ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom att utveckla av nya metoder och arbetssätt, erbjuder länsgemensamt regionalt stöd olika former av samverkan mellan verksamheter. Syftet är att stimulera kunskapsutbyte, kunskapsspridning och kunskapsanvändning men också att ge konkret stöd i omställningen av verksamheter med hjälp av digitala och välfärdstekniska lösningar.

Pågående samverkansprojekt i det länsgemensamma arbetet:

  • Egenmonitorering i Sörmland är ett pilotprojekt för att undersöka förutsättningarna för monitorering i hemmet av multisjuka äldre patienter med vårdinsatser från såväl region som kommun.
  • Länsgemensam digitaliseringsstrategi är en övergripande digitaliseringsstrategi som tagits fram för samverkansprojekt kring digitalisering mellan kommunerna eller mellan kommuner och region. Strategin ska även fungera som en vägledning vid framtagande av lokala digitaliseringsstrategier hos respektive huvudman. Under 2024 genomförs ett arbete för att identifiera och prioritera möjliga samverkansprojekt utifrån strategin.
  • Länsgemensamt verksamhetssystem är ett projekt som drivs i samverkan mellan länets nio kommuner med målet att genomföra en upphandling av ett gemensamt verksamhetssystem. När upphandlingen är genomförd görs implementationen stegvis allteftersom nuvarande ramavtal löper ut hos respektive huvudman. I arbetet sker också en samordning med Region Sörmland samt på nationell nivå med SKR:s beställarnätverk.

Nationell samverkan

Länsgemensamt regionalt stöd ingår i SKR:s nationella RSS-nätverk Digitalisering inom socialtjänsten och flödar information mellan nationell, regional och lokal nivå. I enskilda projekt sker också samverkan med exempelvis SKR:s beställarnätverk för verksamhetssystem samt SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik.

Innehållsansvarig: Carl Schultz
Uppdaterat: 14 mars 2024
XWWC